MAKONDO | Dino Batalja
18297
page,page-id-18297,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Dino Batalja
(Dino Battaglia)

(01.08.1923. Vene­ci­ja, Ita­li­ja – 04.10.1983. Mila­no, Ita­li­ja)

Jedan od naj­ve­ćih maj­sto­ra ita­li­jan­skog i evrop­skog stri­pa uop­šte, zapo­čeo je svo­ju strip-kari­je­ru 1946. godi­ne u maga­zi­nu L’Asso di Picc­he gde je zajed­no sa Hugom Pra­tom, Alber­tom Onga­rom, Mari­om Fau­sti­ne­li­jem i dru­gim, danas veli­kim ime­ni­ma, bio jedan od ute­me­lji­va­ča tzv. Vene­ci­jan­ske gru­pe, strip-ško­le koja je naj­za­slu­žni­ja za spe­ci­fi­čan izraz ita­li­jan­skog stri­pa u nared­nim dece­ni­ja­ma. Iz ovog vre­me­na naj­zna­čaj­ni­ji rad bio mu je Jun­gle­men! (po sce­na­ri­ju Onga­ra, Bata­lju je nasle­dio Prat). Bata­lja je za razli­ku od ostat­ka svo­jih kole­ga, koji su po pre­se­lje­nju dota­da­šnjeg izda­va­ča pošli za njim u Argen­ti­nu, ostao u Ita­li­ji. Pre­se­lio se u Mila­no i za Mon­da­do­ri radio na vestern seri­ja­lu Pecos Bill i maga­zi­nu Il Vit­to­ri­o­so. Zahva­lju­ju­ći ovom poto­njem i rat­nim sto­ri­ja­ma koje su našle put i do trži­šta Veli­ke Bri­ta­ni­je, Bata­lja poči­nje sarad­nju i sa Fle­e­tway–om. Tokom šezde­se­tih godi­na dva­de­se­tog veka, Bata­lja je vrlo plo­dan srad­nik čuve­nih ita­li­jan­skih maga­zi­na Il Cor­ri­e­re dei Pic­co­li i Il Cor­ri­e­re dei Ragaz­zi, gde naj­če­šće radi na sce­na­ri­je Mina Mila­ni­ja (iz ovog peri­o­da isti­ču se rado­vi na obra­di Sti­ven­so­no­ve Crne Stre­le i Mila­ni­je­voj SF sto­ri­ji I Cinque del­la Sele­na, kao i Topo Gigio, humo­ri­stič­ki deč­ji strip po TV pre­dlo­šku koji je Bata­lja radio u kari­ka­tu­ral­nom sti­lu). U dru­goj polo­vi­ni ove dece­ni­je (1967) Bata­lja za revi­ju Sgt. Kirk radi i obra­du Mel­vi­lo­vog Mobi Dika, i poči­nje izu­zet­no plo­do­tvor­nu i cenje­nu sarad­nju sa maga­zi­nom Linus gde je dao naj­bo­lje od sebe u atmo­sfe­rič­nim strip reduk­ci­ja­ma dela Hof­ma­na, Poa, Sti­ven­so­na i dru­gim pri­ča­ma „tajan­stva i mašte“ (kod nas – Makon­do, inte­gral­no izda­nje Pri­če tajan­stva i mašte). Tokom sedam­de­se­tih radi za Il Mes­sag­ge­ro dei Ragaz­zi i Il Gior­na­li­no i reli­gij­ske pri­če o Sv. Fra­nji Asi­škom i Sv. Antu­nu Pado­van­skom (kod nas – Brat Fra­njo, 1981, Kon­fe­ren­ci­ja pro­vin­ci­ja­la – Zagreb i Brat Antun, 1982, Fra­nje­vač­ki samo­stan – Novi Sad). To je vre­me kada radi i na Tilu Ojlen­špi­ge­luGar­gan­tui i Pan­ta­gru­e­lu, zajed­no sa svo­jom supru­gom Lau­rom, koja je odgo­vor­na za pre­le­pi i pre­po­zna­tlji­vi kolor ovih dela. Kra­jem ove dece­ni­je radi i na dva albu­ma u seri­ji Un uomo un’avventura za CEPIM (kasni­je Bone­li) – Legi­o­nar i Čovek iz Nove Engle­ske (kod nas Dar­kwo­od). Konač­no, pred kraj svog krat­kog živo­ta, Bata­lja radi i na prvom ori­gi­nal­nom, sop­stve­nom seri­ja­lu – Inspec­tor Coke za izda­va­ča Iso­la Tro­va­ta. Uspeo je da zavr­ši dva albu­ma, pre nego što ga je odne­la neo­če­ki­va­na i izne­nad­na smrt u okto­bru 1983. godi­ne.