MAKONDO | Frederik Begbede
18921
page,page-id-18921,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Frederik Begbede
(Frédéric Beigbeder)

(21.09.1965. Neji na Seni, Fran­cu­ska)

Fre­de­rik Beg­be­de je rođen 1965. godi­ne i jedan je od naj­po­pu­lar­ni­jih savre­me­nih fran­cu­skih pisa­ca. Ško­lo­vao se na naj­pre­sti­žni­jim fran­cu­skim ško­la­ma, a pored pisa­nja se bavi i adver­taj­zin­gom, vodio je jedan TV šou i bio ured­nik jed­ne fran­cu­ske izda­vač­ke kuće. Do sada je obja­vio dese­tak knji­ga, a po neki­ma od nje­go­vih roma­na bi tre­ba­lo da budu sni­mlje­ni i fil­mo­vi.

Godi­ne 2009. dobio je knji­žev­nu nagra­du „Rena­u­dot“, a tako­đe je i osni­vač knji­žev­ne nagra­de „Prix de Flo­re“, koja se dode­lju­je talen­to­va­nim mla­dim pisci­ma.

Osta­ti nor­ma­lan i Osta­ti nor­ma­lan u Sen Tro­peu (Makon­do, inte­gral­no izda­nje), do sada su mu jedi­na dela u obla­sti deve­te umet­no­sti.