MAKONDO | Promocija albuma Pogrebnik 2 i 3
18820
single,single-post,postid-18820,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

23 Jan Promocija albuma Pogrebnik 2 i 3

Dra­gi pri­ja­te­lji,
Pozi­va­mo vas na pro­mo­ci­ju albu­ma Pogreb­nik 2 i 3 u Fran­cu­skom insti­tu­tu u Beo­gra­du, 27. janu­a­ra u 19 časo­va.
Na pro­mo­ci­ji će govo­ri­ti ured­nik Bojan Bosnić, pre­vo­di­lac Bra­ni­slav Glu­mac i strip kri­ti­čar Zoran Ste­fa­no­vić.
Dobro­do­šli!

http://www.institutfrancais.rs/srp/02e.html#pogrebnik

Kao i kod nas, gro­zni­ca Pogreb­ni­ka 3 uve­li­ko vla­da i u Fran­cu­skoj!
Još samo nede­lju dana…