MAKONDO | Žil Vern
18314
page,page-id-18314,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Žil Vern
(Jules Verne)

(08.02.1828. Nant, Fran­cu­ska – 24.03.1905. Ami­jen, Fran­cu­ska)

Jedan od tri naj­pre­vo­đe­ni­ja pisca na sve­tu (uz Šek­spi­ra i Aga­tu Kri­sti), uz Her­ber­ta Džor­dža Vel­sa sma­tra se „ocem nauč­ne fan­ta­sti­ke“. Naj­po­zna­ti­ji je po ciklu­su avan­tu­ri­stič­kih roma­na pod nazi­vom „Neo­bič­na puto­va­nja“ u koji spa­da­ju goto­vo sva nje­go­va dela, uklju­ču­ju­ći i ona naj­va­žni­ja – 20 000 milja pod morem, Put u sre­di­šte zemlje i Put oko sve­ta za 80 dana.