MAKONDO | Batalja je stigao!
17409
single,single-post,postid-17409,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

27 Jun Batalja je stigao!

Dra­gi pri­ja­te­lji,
Bata­lja je konač­no sti­gao, i vide­će­te da je vre­de­lo čeka­ti!

Pored Malog Nema, naše naj­zna­čaj­ni­je izda­nje, a defi­ni­tiv­no naše naj­lep­še do sada. Ovaj inte­gral je remek-delo u sva­kom pogle­du, no osta­vlja­mo vam da to sami spo­zna­te kroz čita­nje samih Bata­lji­nih bra­vu­ra, kao i kroz sja­jan pogo­vor Zora­na Đuka­no­vi­ća pod nazi­vom „Maj­stor pešča­nih sato­va: Dino Bata­lja“.
Od sutra može­te naru­či­ti ovo izda­nje pre­ko našeg saj­ta sa popu­stom, po ceni od 2280 din, uz bes­plat­nu pošta­ri­nu.
Tako­đe, od sutra i u Dar­kwo­o­du i Alan For­du.
Od pone­delj­ka i u svim većim knji­ža­ra­ma.
Počet­kom sle­de­će nede­lje sti­že svim pret­plat­ni­ci­ma kom­ple­ta i ovog poje­di­nač­nog izda­nja. Svi pret­plat­ni­ci koji pre­u­zi­ma­ju izda­nja neka nas kon­tak­ti­ra­ju od sutra.