MAKONDO | Makondo – Kerber / Nove najave!
17510
single,single-post,postid-17510,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

15 Apr Makondo – Kerber / Nove najave!

Dra­gi pri­ja­te­lji,

Sa zado­volj­stvom Vas oba­ve­šta­va­mo da smo ugo­vo­ri­li još tri nova izda­nja za našu bibli­o­te­ku Ker­ber!
To su:

The Outra­ge­o­us Tales from the Old Testa­ment
– Pri­če iz Sta­rog zave­ta ona­ko kako su ih vide­li Nil Gej­men, Alan Mur, Dejv Mekin, Bra­jan Boland, Hant Emer­son, Dejv Gibons, Kim Dič i dru­gi. Omni­bus ble­sa­vih, neva­lja­lih i suro­vih pri­ča nasta­lih na biblij­skom pre­dlo­šku osam­de­se­tih godi­na pro­šlog veka iz pera danas naj­va­žni­jih auto­ra anglo-sak­son­skog stri­pa!

Pri­če o Veli­kom ratu (Sen-Ašel, 17/Poput podi­vlja­log medveda/Mjecko)
– U čast sto­go­di­šnji­ce Prvog svet­skog rata i као poče­tak obja­vlji­va­njа dela veli­kog Serđa Topi­ja!

RANX – Inte­gral!
– Kult­no delo Ste­fa­na Tam­bu­ri­ni­ja i Tani­na Libe­ra­to­rea (posled­nju epi­zo­du je kao sce­na­ri­sta pot­pi­sao Alan Šaba) u inte­gral­nom izda­nju na srp­skom jezi­ku!