MAKONDO | Pogrebnik 2 i 3 izlaze iz štampe 27. januara
18544
single,single-post,postid-18544,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

05 Jan Pogrebnik 2 i 3 izlaze iz štampe 27. januara

Dru­gi i tre­ći album Pogreb­ni­ka izla­ze iz štam­pe 27. janu­a­ra.
Naše izda­nje tre­ćeg albu­ma – Ogar iz Sater Kam­pa – izla­zi, dakle, istog dana kada i ori­gi­nal­no izda­nje u Fran­cu­skoj!

Ina­če, za samo pola godi­ne pro­da­lo se goto­vo 80% tira­ža Pogreb­ni­ka 1, tako da se ogro­man uspeh koji je seri­jal doži­veo širom Evro­pe oči­gled­no poklo­pio i sa uku­som ovda­šnje publi­ke.

Pret­pla­ta će tra­ja­ti od 4. do 27. janu­a­ra.

Cene za ova dva albu­ma, kao i za celu KOLT bibli­o­te­ku se sle­de­će:
- Pogreb­nik 2 i 3 po 1050 din
- Pogreb­nik 1,2,33000 din
- Pogreb­nik 2 i 3 + Lens 1,24000 din
- Pogreb­nik 2 i 3 + Pustinj­ska Zve­zda3500 din
- Pogreb­nik 2 i 3 + Lens 1,2 + Pustinj­ska Zve­zda5500 din
- Pogreb­nik 1,2,3 + Lens 1,25000 din
- Pogreb­nik 1,2,3 + Pustinj­ska Zve­zda4500 din
- Pogreb­nik 1,2,3 + Lens 1,2 + Pustinj­ska Zve­zda6500 din

+ptt tro­ško­vi (pla­ća­ju se pošta­ru pri­li­kom dosta­ve)

* uko­li­ko želi­te da uzme­te i neki dru­gi naslov uz ove nave­de­ne, kon­tak­ti­raj­te nas putem mej­la ili fejs­bu­ka, za sva­ki će biti odo­bren dodat­ni popu­st.

Upla­ta na račun 160–370551-43
Pri­ma­lac: Izda­vač­ka kuća Makon­do, Lipo­vač­ka 46, 11460 Beo­grad
Svr­ha upla­te: (upi­sa­ti naslo­ve)
*nema pozi­va na broj

Pro­mo­ci­ja albu­ma biće odr­ža­na u Fran­cu­skom insti­tu­tu u Beo­gra­du 27. janu­a­ra. Tada se mogu pre­u­ze­ti pri­mer­ci.
Pret­plat­ni­ke koji žele da im se poša­lju stri­po­vi moli­mo da poša­lju poru­ku na makondo@makondo.rs, u kojoj navo­de na koju adre­su žele da se izvr­ši pošilj­ka.