MAKONDO | Putovanje Malog Nema se nastavlja!
17429
single,single-post,postid-17429,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

14 Aug Putovanje Malog Nema se nastavlja!

Čarob­no put­no­va­nje Malog Nema se nasta­vlja!

Mali Nemo u Zemlji Sno­va, knji­ga dru­ga (1907–1909)
(u boji, for­mat 240x320, meki/tvrdi povez, 112 str.)

Dru­ga knji­ga koja obu­hva­ta table koje su izla­zi­le u peri­o­du od 29. sep­tem­bra 1907. do 10. okto­bra 1909. godi­ne dono­si još neve­ro­vat­nih pute­še­stvi­ja, magič­nih stvo­re­nja, i svih onih dru­gih čaro­li­ja koje kra­se ovu odi­se­ju sno­va našeg malog pri­ja­te­lja. Opet u mekom i tvr­dom pove­zu, opet sa sjaj­nim ese­jom Zora­na Ste­fa­no­vi­ća, naša naj­u­spe­šni­je i naj­dra­že izda­nje od sutra pa do 20.10.2013. u pret­pla­ti.

Cena u knji­ža­ra­ma izno­si­će 2400 din za tvr­di povez, 1550 din za meki.

U pret­pla­ti važe sle­de­će cene:

Meki povez – poje­di­nač­na cena 1190 din, cena u kom­ple­tu 990 din (sa gra­fič­kim nove­la­ma „Lige izu­zet­nih džen­tl­me­na“ – „Crni dosi­je“ i „Sto­le­će“, i knji­gom „20.000 milja pod morem“ Žila Ver­na)
Tvr­di povez – poje­di­nač­na cena 1750 din, cena u kom­ple­tu 1500 din (sa gra­fič­kim nove­la­ma „Lige izu­zet­nih džen­tl­me­na“ – „Crni dosi­je“ i „Sto­le­će“, i knji­gom „20.000 milja pod morem“ Žila Ver­na)

Pret­pla­ta se vrši upla­tom na naš račun 160–370551-43,
(pri­ma­lac: Izda­vač­ka kuća „Makon­do“, Cara Duša­na 59, Zemun)