MAKONDO | Sramotne priče iz Starog zaveta
18528
single,single-post,postid-18528,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

08 Nov Sramotne priče iz Starog zaveta

MAKON­DO naja­vlju­je: Sra­mot­ne pri­če iz Sta­rog zave­ta!

Sra­mot­ne pri­če iz Sta­rog zave­ta – neko­li­ko kon­tro­ver­znih pri­ča iz Sta­rog zave­ta ona­ko kako su ih vide­li Nil Gej­man, Alan Mur, Dejv Mekin, Bra­jan Boland, Hant Emer­son, Dejv Gibons, Kim Dič i dru­gi. Omni­bus ble­sa­vih, opsce­nih i krva­vih pri­ča nasta­lih na biblij­skom pre­dlo­šku osam­de­se­tih godi­na pro­šlog veka iz pera danas naj­va­žni­jih auto­ra anglo-sak­son­skog stri­pa!

Bibli­o­te­ka Ker­ber, knji­ga 11
A4, crno-belo
cena: 1260 dina­ra u knji­ža­ra­ma, 1150 u Dar­kvu­du, Alan For­du i pre­ko našeg saj­ta
* do kra­ja novem­bra sajam­ska cena od 900 din pre­ko našeg saj­ta (064/2658426)