MAKONDO | Vesti/Najave
15842
page,page-id-15842,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Najava: Cisko Kid

Nakon Len­sa, Makon­do vam naja­vlju­je još jed­no remek-delo ame­rič­kog novin­skog stri­pa – CISKO KID, Roda Rida i Hozea Lui­sa Sali­na­sa, opet u resta­u­ra­ci­ji Manu­e­la Kal­da­sa …
Saznaj više

Никола Драгомировић о Орловима Рима V

Тир (Тор), Вар и Никола Драгомировић у Калеидоскопу! Прочитајте више кликом на слику испод текста …
Saznaj više

Orlovi Rima V – promocije i prodaja

Orlo­vi su dole­te­li! Pro­mo­ci­je i pro­da­ja po pro­mo­tiv­noj ceni: Novi Sad – Sajam knji­ga (petak-nede­lja 10–12.3) Kra­gu­je­vac – Bibli­o­te­ka, Sne­žni samit stri­pa­dži­ja (subo­ta, 11.3. od …
Saznaj više

Никола Драгомировић о Старом завету

И Николи Драгомировићу од свих књига најдражи је Стари завет! Прочитајте више кликом на слику испод текста …
Saznaj više

Orlovi Rima V

Dra­gi pri­ja­te­lji, Nakon tri godi­ne čeka­nja, V knji­ga Orlo­va Rima konač­no izla­zi iz štam­pe. Kao što se oče­ki­va­lo, pri­ča dosti­že svoj vrhu­nac upra­vo u ovom …
Saznaj više

Макондо на Фестивалу српског подземља III

Драги пријатељи, Макондо ће се наћи и на 3. годишњем самиту најзначајнијих ликова српског подземља, 25. фебруара у Дому омладине Београда! https://www.facebook.com/FestivalSrpskogPodzemlja.official/ …
Saznaj više

Makondo: Tvrdoglava ljubav prema stripu i književnosti

Dra­gi pri­ja­te­lji, Pro­či­taj­te čla­nak pod nazi­vom „Makon­do: Tvr­do­gla­va lju­bav pre­ma stri­pu i knji­žev­no­sti“ koji je obja­vljen na por­ta­lu City Maga­zi­na kli­kom na link ispod tek­sta …
Saznaj više

Promocija albuma Pogrebnik 2 i 3

Dra­gi pri­ja­te­lji, Pozi­va­mo vas na pro­mo­ci­ju albu­ma Pogreb­nik 2 i 3 u Fran­cu­skom insti­tu­tu u Beo­gra­du, 27. janu­a­ra u 19 časo­va. Na pro­mo­ci­ji će govo­ri­ti …
Saznaj više

Stradanje Diosamante u Top 10 za 2016.

Stra­da­nje Dio­sa­man­te ušlo je u Top Ten Niko­le Dra­go­mi­ro­vi­ća za 2016. godi­nu! http://kaisevi.blogspot.rs/2017/01/top-ten-2016.html?m=1 …
Saznaj više

Peti Bitls u TOP 4 stripa za 2016.

Peti Bitls našao se u TOP 4 stri­pa za 2016. godi­nu u izbo­ru CITY maga­zi­na: http://citymagazine.rs/clanak/top-4-najbolji-stripovi-iz-2016-godine …
Saznaj više

Pogrebnik 2 i 3 izlaze iz štampe 27. januara

Dru­gi i tre­ći album Pogreb­ni­ka izla­ze iz štam­pe 27. janu­a­ra. Naše izda­nje tre­ćeg albu­ma – Ogar iz Sater Kam­pa – izla­zi, dakle, istog dana kada …
Saznaj više

Drugi i treći tom serijala Pogrebnik

27. janu­a­ra 2017. u Fran­cu­skom Insti­tu­tu u Beo­gra­du biće pred­sta­vlje­ni dru­gi i tre­ći tom seri­ja­la Pogreb­nik, tre­nut­no naj­pro­da­va­ni­jeg BD seri­ja­la u Evro­pi. Delo koje nazi­va­ju …
Saznaj više

Др. Дејан Огњановић о Срамотним причама из Старог Завета

О Старом Завету, Левитима, семитском ситнодушју, Самсону и његовој фризерки – Др Дејан Огњановић и његова препорука за ваш несвакидашњи славски поклон! Прочитајте више кликом …
Saznaj više

Sramotne priče iz Starog zaveta

MAKON­DO naja­vlju­je: Sra­mot­ne pri­če iz Sta­rog zave­ta! Sra­mot­ne pri­če iz Sta­rog zave­ta – neko­li­ko kon­tro­ver­znih pri­ča iz Sta­rog zave­ta ona­ko kako su ih vide­li Nil …
Saznaj više

Bleksad integral 1

MAKON­DO pred­sta­vlja: Blek­sad inte­gral 1 Reprint koji je toli­ko vas tra­ži­lo… Remek-delo za sva vre­me­na.. Opet u dve vari­jan­te, Makon­do kori­ce i Beli Put kori­ce …
Saznaj više

Peti Bitls – Epstinova neispričana istinita priča

MAKON­DO pred­sta­vlja: Peti Bitls Godi­ne 1961. dva­de­set­sed­mo­go­di­šnji Bra­jan Epstin stu­pio je u jedan liver­pul­ski podrum da vidi nepo­zna­ti rok bend kako nastu­pa – i svet …
Saznaj više

Makondo – Sajam 2016

Makon­do će se na ovo­go­di­šnjem beo­grad­skom Saj­mu knji­ga pred­sta­vi­ti sle­de­ćim izda­nji­ma: Pogle­daj­te i cenov­nik Makon­do izda­nja za Sajam: https://www.dropbox.com/s/h4dlqntf0zou0rm/Sajam2016.doc?dl=0 …
Saznaj više

Braća Fasmer / Harman

Dra­gi pri­ja­te­lji, Izda­vač­ka kuća Makon­do sa zado­volj­stvom naja­vlju­je dva izu­zet­na dela deve­te umet­no­sti, dva auten­tič­na i izu­zet­no mrač­na nemač­ka gra­fič­ka roma­na – koja pri­rod­no nala­ze …
Saznaj više

Najava: Violent Cases

MAKON­DO naja­vlju­je: VIO­LENT CASES Novo remek-delo u edi­ci­ji Ker­ber: Prvi gra­fič­ki roman Nila Gej­me­na i Dej­va Meki­na – pri­ča o pri­či, detinj­stvu, oče­vi­ma, Alu Kapo­neu …
Saznaj više

Najava: Orlovi Rima V

MAKON­DO naja­vlju­je: ORLO­VI RIMA V!!! Kra­jem godi­ne izla­zi u Fran­cu­skoj, odmah potom i naše izda­nje. Delu­je da je vre­de­lo čeka­ti godi­nu dana duže – maj­stor …
Saznaj više

Makondova medijska ofanziva!

Makon­do­va medij­ska ofan­zi­va! Вечерње новости – Поред важних француских стрипова, „Макондо“ је објавио завршни том Шерлока Холмса, те започео едиција за децу о српским научницима …
Saznaj više

Ostati normalan u Kaiševima

Niko­la Dra­go­mi­ro­vić Vam u novom kai­šu svo­jih „Kai­še­va“ obja­šnja­va zašto je danas teško ima­ti novac i/ili moć i „Osta­ti nor­ma­lan“! (Kli­kom na sli­ku ispod pro­či­taj­te …
Saznaj više

Novi komplet u pretplati

Novi kom­plet u pret­pla­ti – po do sada naj­ve­ćem popu­stu – 35% u odno­su na knji­žar­ske cene! Pret­pla­ta tra­je do izla­ska izda­nja iz štam­pe („Šer­lok …
Saznaj više

Ranx u Metropolisu!

https://youtu.be/aQdqNOf4rvM?t=1308 …
Saznaj više

U potrazi za fragmentima snova

Niko­la Dra­go­mi­ro­vić u „Vre­me­nu“ o Ser­đu Topi­ju, „Kolek­ci­o­na­ru“, ali i „Pri­ča­ma iz Veli­kog rata“. Tek­st – „U potra­zi za frag­men­ti­ma sno­va“ …
Saznaj više

Kaiševi: Top ten 2015

Poče­le su i liste naj­bo­ljih u 2015-oj. Niko­la Dra­go­mi­ro­vić i nje­go­vi Kai­še­vi! Makon­do opet u samom vrhu i to sa 2 izda­nja! (Kli­kom na sli­ku …
Saznaj više

Vreme“ je za Ranxa!

„Vre­me“ je za Ranxa! U novom bro­ju Vre­me­na – Zoran Đuka­no­vić o Ranxu i rav­no­du­šno­sti apo­ka­lip­se! …
Saznaj više

Promocija „Rudnika cara Solomona“

Pro­mo­ci­ja „Rud­ni­ka cara Solo­mo­na“, četvr­te knji­ge u našoj edi­ci­ji „Liga izu­zet­nih džen­tl­me­na“ biće odr­ža­na u četvr­tak, 29. okto­bra, u 17.00h na Saj­mu knji­ga na našem …
Saznaj više

Makondo na Sajmu knjiga 2015 – V

(Beli Put/Makondo) O ovom delu nije potreb­no tro­ši­ti reči. Samo jedan pogled na table ovog stri­pa, i jasno je o kakvom remek-delu se radi. I …
Saznaj više

Makondo na Sajmu knjiga 2015 – IV

Nakon tri godi­ne rada na njoj, pred vama je četvr­ta i vero­vat­no naj­va­žni­ja knji­ga iz bibli­o­te­ke „Liga izu­zet­nih džen­tl­me­na“, koja obu­hva­ta dela na koji­ma je …
Saznaj više

Makondo na Sajmu knjiga 2015 – III

(Beli Put/Makondo) Prvi super­he­roj stri­pa, onaj koji je otvo­rio put za sve koji će usle­di­ti… I ne samo prvi, već i dan-danas jedan od naj­či­ta­ni­jih …
Saznaj više

Makondo na Sajmu knjiga 2015 – II

(Beli Put/Makondo) Možda je izne­na­đe­nje, a možda i nije, što je Man­drak naše naj­pro­da­va­ni­je izda­nje do sada… Jedan od onih novin­skih stri­po­va koji i nakon …
Saznaj više

Makondo na Sajmu knjiga 2015 – I

Teško je nabro­ja­ti u kom sve pogle­du Ranx jeste izra­zi­to poli­tič­ki neko­rek­tan. Sva­ka­ko u pogle­du nasi­lja i sek­sa, da poč­ne­mo od oči­gled­nog. Pre­ma levi­ci, siro­ma­šni­ma, …
Saznaj više

Zdravko Zupan (1950–2015)

Zdrav­ko Zupan (1950–2015) Pošto­va­ne kole­ge i kole­gi­ni­ce, Pri­ja­te­lji i lju­bi­te­lji stri­pa, 9. okto­bra 2015., u zemun­skoj bol­ni­ci pre­sta­lo je u 65. godi­ni da kuca srce …
Saznaj više

Zoran Stefanović o Topiju i „Pričama iz Velikog rata“

Zoran Ste­fa­no­vić o Topi­ju i „Pri­ča­ma iz Veli­kog rata“: Pred nama je, dakle, Evro­pa. Mit­ska po svo­joj kul­tu­ri i napret­ku, u dani­ma pro­i­ste­klim iz Lepog …
Saznaj više

Lens u novom Vremenu

Uz malo kašnje­nje (bio je Salon, pra­štaj­te), tek­st Niko­le Dra­go­mi­ro­vi­ća u (još uvek) novom „Vre­me­nu“ …
Saznaj više

Nikola Dragomirović o Pustinjskoj zvezdi!

Pro­či­taj­te recen­zi­ju Niko­le Dra­go­mi­ro­vi­ća pod naslo­vom „Tamo gde umi­re civi­li­za­ci­ja“, o Pustinj­skoj zve­zdi, na nje­go­vom blo­gu Kai­še­vi (Kli­kom na sli­ku ispod tek­sta) …
Saznaj više

Stare Furune, Topi, Kul 3, Kul 4!

PRET­PLA­TA! Sta­re Furu­ne, Topi, Kul 3, Kul 4! Cena kom­ple­ta u pret­pla­ti 3747din (+ ptt tro­ško­vi (koji se pla­ća­ju direkt­no pošta­ru)) Pri­ma­lac: IK Makon­do, Cara …
Saznaj više

Lens je stigao!

Lens je sti­gao! Knji­ge 1 i 2 koje obu­hva­ta­ju peri­od od 1955. do 1957. godi­ne od sutra šalje­mo pret­plat­ni­ci­ma, stri­par­ni­ca­ma, knji­ža­ra­ma… Svi zain­te­re­so­va­ni od sutra …
Saznaj više

#KragujevacComicCon

Зоран Стефановић у наше име на #Kra­gu­je­vac­Co­mic­Con https://www.youtube.com/watch?v=8cDvoGajB90 …
Saznaj više

Zabeleške matorog pokvarenjaka u Blicu!

Bukov­ski u dana­šnjem izda­nju Bli­ca! …
Saznaj više

Zabeleške matorog pokvarenjaka u Vremenu!

U ovo­ne­delj­nom Vre­me­nu: Zabe­le­ške mato­rog pokva­re­nja­ka! …
Saznaj više

Fantom i Šerlok Holms

Dra­gi pri­ja­te­lji, Izda­vač­ke kuće Makon­do i Beli Put sa zado­volj­stvom naja­vlju­ju dva dugo išče­ki­va­na izda­nja: FAN­TOM – knji­ga prva: 1939 – 1942. Cena u knji­ža­ra­ma: …
Saznaj više

Detinjarije

Na web por­ta­lu Deti­nja­ri­je iza­šao je čla­nak pod nazi­vom „Več­ni kla­si­ci u novom, luk­su­znom ruhu u izda­nju Makon­da“. (Kli­kom na sli­ku ispod tek­sta pro­či­taj­te tek­st) …
Saznaj više

U današnjem Blicu!

А данас у Блицу: …
Saznaj više

Nevidljivi čovek u Blicu!

У данашњем Блицу – Невидљиви човек! …
Saznaj više

Makondo – izdavački plan 2015.

Dra­gi pri­ja­te­lji, Kao prvo, hte­li bismo da Vam potvr­di­mo naja­ve za prvu polo­vi­nu 2015. godi­ne, kada bi naš izda­vač­ki plan tre­ba­lo da izgle­da ova­ko: 1 …
Saznaj više

Promocija „Nevidljivog čoveka“

Pro­mo­ci­ja „Nevi­dlji­vog čove­ka“ biće odr­ža­na u četvr­tak, 30.10., u 17.30h na Saj­mu knji­ga na našem štan­du. David Alba­ha­ri, autor pogo­vo­ra, i Ognjen Zdrav­ko­vić, autor ilu­stra­ci­ja, …
Saznaj više

H.DŽ.Vels, Nevidljivi čovek

Dra­gi pri­ja­te­lji, Tri nova izda­nja, i pre­pla­ta za njih, su pred Vama! I na kra­ju, na polju knji­žev­no­sti, pred­sta­vlja­mo vam „Nevi­dlji­vog čove­ka“ H.DŽ.Velsa. Dru­gi otac …
Saznaj više

Kralj Kul, knjiga druga

Dra­gi pri­ja­te­lji, Tri nova izda­nja, i pre­pla­ta za njih, su pred Vama! Dru­go je dru­ga knji­ga Kra­lja Kula koja Vam dono­si nove avan­tu­re kra­lja Valu­zi­je, …
Saznaj više

Marini/Desberg, Pustinjska zvezda

Dra­gi pri­ja­te­lji, Tri nova izda­nja, i pre­pla­ta za njih, su pred Vama! Prvo od njih je Mari­ni­jev i Des­ber­gov vestern „Pustinj­ska zve­zda“ kla­si­čan je pred­stav­nik …
Saznaj više

MAKONDO i BELI PUT najavljuju:

Dra­gi pri­ja­te­lji, Izda­vač­ke kuće Makon­do i Beli Put odlu­či­le su da oži­ve jed­nu bibli­o­te­ku koju smo svi jako vole­li – reč je, narav­no, o bibli­o­te­ci …
Saznaj više

MAKONDO / KOLT – Nova najava!!!

Dra­gi pri­ja­te­lji, sa zado­volj­stvom može­mo da Vas oba­ve­sti­mo da ćemo u nared­ne 4 knji­ge Bibli­o­te­ke KOLT (posle Pustinj­ske Zve­zde) obja­vi­ti, u celo­sti, kult­ni novin­ski vestern …
Saznaj više

Zabeleške matorog pokvarenjaka

Zabe­le­ške mato­rog pokva­re­nja­ka – pre­vi­ew: (Kli­kom na sli­ku otva­ra­te PDF gale­ri­ju) …
Saznaj više

Mali Nemo 3

Mali Nemo 3 – pre­vi­ew: (Kli­kom na sli­ku otva­ra­te PDF gale­ri­ju) …
Saznaj više

Makondo najavljuje!

Makon­do naja­vlju­je: Mali Nemo 3 + Šultajs/Bukovski – pret­pla­ta! Mali Nemo u Zemlji Sno­va 3: Cena u knji­ža­ra­ma izno­si­će 2445 din za tvr­di povez, 1560 …
Saznaj više

Кул је стигао!

Кул је коначно стигао из штампе! Данас креће слање претплатницима. Претплатници који желе своје примерке да подигну лично у Земуну или Новом Београду могу да …
Saznaj više

Talenti Tvorca

„Talen­ti Tvor­ca“ – tek­st Zora­na Đuka­no­vi­ća o „Bolan­do­vim Stri­po­vi­ma!“ u novom Vre­me­nu! …
Saznaj više

Priznanje!

Pri­zna­nje Salo­na Stri­pa za naj­bo­ljeg izda­va­ča ino­stra­nih strip izda­nja u Srbi­ji za 2013/14 godi­nu pri­pa­lo je Makon­du! …
Saznaj više

Orlovi Rima IV u prodaji!

Dra­gi pri­ja­te­lji, Orlo­vi Rima IV od danas su u pro­da­ji (putem našeg saj­ta, u Dar­kwo­o­du i Alan For­du). Kul će iza­ći za neko­li­ko nede­lja, tako …
Saznaj više

Makondo – Kerber / Nove najave!

Dra­gi pri­ja­te­lji, Sa zado­volj­stvom Vas oba­ve­šta­va­mo da smo ugo­vo­ri­li još tri nova izda­nja za našu bibli­o­te­ku Ker­ber! To su: The Outra­ge­o­us Tales from the Old …
Saznaj više

Kralj Kul, knjiga prva

MAKON­DO naja­vlju­je: Kra­lj Kul, knji­ga prva Pre Kona­na bio je Kul… Kul Atlan­ti­đa­nin Kul od Valu­zi­je Kra­lj Kul! Prvo delo iz žan­ra „mača i magi­je“ …
Saznaj više

Orlovi Rima IV

MAKON­DO naja­vlju­je: Orlo­vi Rima IV Toli­ko išče­ki­va­ni nasta­vak ove epske sage konač­no je tu. Mari­ni opet uspe­va da ispre­ple­te svo­ju pri­ču auten­tič­nim isto­rij­skim doga­đa­ji­ma i …
Saznaj više

Kralj Kul

Dakle, naja­vlji­va­no izne­na­đe­nje za sve lju­bi­te­lje epske fan­ta­sti­ke – mača i magi­je! Bibli­o­te­ka Kra­lj Kul u 12 knji­ga, sabra­na dela Prve dve knji­ge u toku …
Saznaj više

Makondo – izdavački plan 2014.

Bibli­o­te­ka Val­ki­re: – Orlo­vi Rima IV Bibli­o­te­ka Ker­ber: – Pri­če o obič­nom ludi­lu (Jedi­no delo koje pot­pi­su­je Čarls Bukov­ski u for­mi stri­pa, a za čiju …
Saznaj više

Makondo – najvažniji stripski događaj godine!

Po izbo­ru NIN-a, tj. gospo­di­na Slo­bo­da­na Ivko­va, Makon­do je naj­va­žni­ji strip­ski doga­đaj godi­ne! (Kli­kom na sli­ku ispod tek­sta otva­ra­ta čla­nak iz NIN-a) …
Saznaj više

Uskoro!

USKO­RO!!! https://www.youtube.com/watch?v=XnIXpo9WqDQ …
Saznaj više

20 000 milja u Blicu

20 000 milja u Bli­cu! …
Saznaj više

Nagrada na beogradskom sajmu knjiga

Makon­do je juče na beo­grad­skom saj­mu knji­ga za svo­ju edi­ci­ju „Več­ni kla­si­ci“ dobio nagra­du za naj­lep­šu ilu­stro­va­nu edi­ci­ju od stra­ne Udru­že­nja likov­nih umet­ni­ka pri­me­nje­nih umet­no­sti …
Saznaj više

Recenzija Dejana Ognjanovića

Ako voli­te vrhun­ski horor i fan­ta­sti­ku, i ako biste ove godi­ne mora­li (tj. mogli) da sebi kupi­te samo jedan strip album obja­vljen na srp­skom, onda …
Saznaj više

Liga izuzetnih džentlmena III: Stoleće

Dra­gi pri­ja­te­lji, U sarad­nji sa našim dru­ga­ri­ma iz Belog Puta, Makon­do Vam s pono­som pred­sta­vlja nasta­vak avan­tu­ra Lige izu­zet­nih džen­tl­me­na Ala­na Mura i Kevi­na O’NIla! …
Saznaj više

Liga izuzetnih džentlmena: Crni dosije

Dra­gi pri­ja­te­lji, U sarad­nji sa našim dru­ga­ri­ma iz Belog Puta, Makon­do Vam s pono­som pred­sta­vlja nasta­vak avan­tu­ra Lige izu­zet­nih džen­tl­me­na Ala­na Mura i Kevi­na O’NIla! …
Saznaj više

Putovanje Malog Nema se nastavlja!

Čarob­no put­no­va­nje Malog Nema se nasta­vlja! Mali Nemo u Zemlji Sno­va, knji­ga dru­ga (1907–1909) (u boji, for­mat 240x320, meki/tvrdi povez, 112 str.) Dru­ga knji­ga koja …
Saznaj više

Bolandovi stripovi na sajtu B92

Nije novo, ali da Vas malo pod­se­ti­mo :) Kli­kom na sli­ku ispod tek­sta pogle­daj­te šta je web por­tal B92 napi­sao za naše izda­nje – Bolan­do­vi …
Saznaj više

Batalja je stigao!

Dra­gi pri­ja­te­lji, Bata­lja je konač­no sti­gao, i vide­će­te da je vre­de­lo čeka­ti! Pored Malog Nema, naše naj­zna­čaj­ni­je izda­nje, a defi­ni­tiv­no naše naj­lep­še do sada. Ovaj …
Saznaj više

Ostati normalan, od danas u prodaji!

Osta­ti nor­ma­lan od danas u pro­da­ji! Pre­ko našeg saj­ta uz bes­plat­nu pošta­ri­nu (1999 din), u Dar­kwo­o­du i Alan For­du. Usko­ro i u svim većim knji­ža­ra­ma …
Saznaj više

Mali Nemo u Zemlji Snova, knjiga prva

Sa pono­som Vam pred­sta­vlja­mo Malog Nema u Zemlji Sno­va, knji­gu prvu! Na pije­de­sta­lu obo­ža­va­nja… već čita­vo sto­le­će (Zoran Ste­fa­no­vić) 240x320 mm, boja, 112 stra­na Trdi …
Saznaj više

Zavirite u „Malog Nema“

Zavi­ri­te u „Malog Nema“! Kli­kom na sli­či­ce ispod tek­sta moći ćete da pogle­da­te neko­li­ko stra­ni­ca stri­pa koji je u nedelj­nim tabla­ma izla­zio od 1905. do …
Saznaj više

Zavirite u „Ostati normalan“

Zavi­ri­te u „Osta­ti nor­ma­lan“! Kli­kom na sli­či­ce ispod tek­sta moći ćete da pogle­da­te neko­li­ko stra­ni­ca stri­pa. Nada­mo se da će Vam to biti dovolj­no da …
Saznaj više

Tri nova izdanja!

Dra­gi pri­ja­te­lji, Poči­nje odbro­ja­va­nje za sle­de­ća tri izda­nja! Mali Nemo u Zemlji Sno­va, knji­ga prva (1905–1907) (u boji, for­mat 240x320, 108 str.)Meki povez: Cena u …
Saznaj više

Ostati normalan

Inte­gral „Osta­ti nor­ma­lan“ sadr­ža­će dva albu­ma dvoj­ca Begbede/Bertran, a reč je o delu koje zai­sta iska­če iz kla­sič­nih šablo­na stri­pa po svim stan­dar­di­ma, tako da …
Saznaj više

Stiže Batalja!

Dra­gi pri­ja­te­lji, Pro­šlo je nešto manje od dva mese­ca od kada smo, na Salo­nu stri­pa, naja­vi­li četi­ri nova izda­nja. Dva obe­ća­nja smo već ispu­ni­li. Edi­ci­ja …
Saznaj više

Bolandovi stripovi!

„Bolan­do­vi stri­po­vi!“ pred­sta­vlja­ju kolek­ci­ju krat­kih stri­po­va Bra­ja­na Bolan­da, jed­nog od naj­zna­čaj­ni­jih bri­tan­skih i svet­skih strip-crta­ča. Bra­jan Boland je deo kru­ga koji je stvo­ren kra­jem sedam­de­se­tih …
Saznaj više

Чудни случај доктора Џекила и господина Хајда

Библиотека „Лига изузетних џентлмена“ Р. Л. Стивенсон – „Чудни случај доктора Џекила и господина Хајда“ Стивенсон је био међу првима који су дали опипљив и …
Saznaj više

Orlovi Rima – knjige I, IIIII

Nadah­nut likom ger­man­skog prin­ca koji posta­je rim­ski voj­sko­vo­đa, jedan od vode­ćih evrop­skih crta­ča upu­šta se u svoj prvi samo­stal­ni pro­je­kat u kome pot­pi­su­je i sce­na­rio …
Saznaj više

Orlovi Rima

Sta­ri Rim je odu­vek bio, i nesum­nji­vo će osta­ti, sjaj­na tema i veli­ka inspi­ra­ci­ja za mno­ga čuve­na epska dela. I kao što su ovu temu …
Saznaj više

Makondo – nova izdavačka kuća

Dra­gi pri­ja­te­lji, Pred vama je nova izda­vač­ka kuća „Makon­do“, nasta­la iz uve­re­nja da je u svet­skoj reci stri­po­va osta­lo još gru­me­nja zla­ta koje tek tre­ba …
Saznaj više