MAKONDO | Autori
15846
page,page-id-15846,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 
Auto­ri

Dino Batalja
(Dino Battaglia)

(01.08.1923. Vene­ci­ja, Ita­li­ja –
04.10.1983. Mila­no, Ita­li­ja)

Jedan od naj­ve­ćih maj­sto­ra ita­li­jan­skog i evrop­skog stri­pa uop­šte, zapo­čeo je svo­ju strip-kari­je­ru 1946. godi­ne u maga­zi­nu L’Asso di Picc­he gde je zajed­no sa…

Frederik Begbede
(Frédéric Beigbeder)

(21.09.1965. Neji na Seni, Fran­cu­ska)

Fre­de­rik Beg­be­de je rođen 1965. godi­ne i jedan je od naj­po­pu­lar­ni­jih savre­me­nih fran­cu­skih pisa­ca. Ško­lo­vao se na naj­pre­sti­žni­jim fran­cu­skim ško­la­ma, a pored pisa­nja se bavi i adver­taj­zin­gom…

Filip Bertran
(Philippe Bertrand)

(21.04.1949. Sen Žan de la Riel, Fran­cu­ska – 16.05.2010. Pariz, Fran­cu­ska)

Filip Ber­tran, rođen je 1949. godi­ne u Fran­cu­skoj. Prve rado­ve iz obla­sti stri­pa i ilu­stra­ci­je obja­vio je kao dva­de­se­to­go­di­šnjak…

Brajan Boland
(Brian Bolland)

(26.03.1951. Bater­vik, Engle­ska)

Jedan od naj­ve­ćih bri­tan­skih i svet­skih strip-crta­ča dana­šnji­ce. Deo je tima koji sto­ji iza uspe­ha 2000AD maga­zi­na i tzv. Bri­tan­ske inva­zi­je u SAD počet­kom osam­de­se­tih godi­na 20. veka.

Aleksa Gajić

(20.05.1974. Beo­grad, Srbi­ja)

Alek­sa Gajić, rođen 1974.godine u Beo­gra­du, jedan je od naših naj­tra­že­ni­jih i naj­po­pu­lar­ni­jih strip-crta­ča mla­đe gene­ra­ci­je, a uspe­šno se bavi i dru­gim vido­vi­ma vizu­el­ne umet­no­sti.
Široj publi­ci poznat je po stri­pu…

Enriko Marini
(Enrico Marini)

(13.08.1969. Listal, Švaj­car­ska)

Ita­li­jan­sko-švaj­car­ski strip-autor koji je veći­nu svo­jih rado­va obja­vio za fran­cu­sko-bel­gij­ske izda­va­če. Poznat je po oso­be­nom gra­fi­zmu koji pred­sta­vlja svo­je­vr­stan evrop­ski odjek man­ga sti­li­za­ci­je.

Vinzor Mekej
(Winsor McCay)

(26.09.1867. Spring Lejk, SAD – 26.07.1934. Nju­jork, SAD)

Ubra­ja se u naj­va­žni­je auto­re u isto­ri­ji stri­pa i ani­ma­ci­je. Tvo­rac je remek-dela strip­ske umet­no­sti „Mali Nemo u Zemlji sno­va“ (1905–1926; kod nas Makon­do)…

Alan Mur
(Alan Moore)

(18.11.1953. Nor­temp­ton, Engle­ska)

Engle­ski pisac naj­po­zna­ti­ji po radu na stri­po­vi­ma koji su pro­me­ni­li pojam gra­fič­kog roma­na i danas spa­da­ju u oba­ve­znu lite­ra­tu­ru sva­kog poklo­ni­ka „deve­te umet­no­sti“. Kari­je­ru je počeo u opskur­nim…

Kevin O’Nil
(Kevin O’Neill)

(01.01.1953. Lon­don, Engle­ska)

Engle­ski strip-crtač. Kari­je­ru je zapo­čeo kao kolo­ri­sta deč­jih strip-izda­nja izda­va­ča IPC. Zahva­lju­ju­ći Patu Mil­su ubr­zo pre­la­zi u novi strip-maga­zin ovog izda­va­ča – 2000AD, gde poči­nje da radi…

Ivica Stevanović

(1977. Niš, Srbi­ja)

Ivi­ca Ste­va­no­vić je rođen 1977. godi­ne u Nišu. Do sada je obja­vio više od hilja­du ilu­stra­ci­ja u udžbe­ni­ci­ma, sli­kov­ni­ca­ma i knji­ga­ma, a jed­no vre­me je bio hono­rar­ni likov­ni ured­nik u Zavo­du za udžbe­ni­ke.
Radi kao docent na…

Robert Luis Stivenson
(Robert Louis Stevenson)

(13.11.1850. Edin­burg, Škot­ska –
03.12.1894. Vai­li­ma, Samoa)

Škot­ski roma­no­pi­sac, pri­po­ve­dač i pesnik, jedan od naj­pre­vo­đe­ni­jih pisa­ca svih vre­me­na. Nje­go­va naj­zna­čaj­ni­ja dela su roma­ni „Ostr­vo s bla­gom“

Žil Vern
(Jules Verne)

(08.02.1828. Nant, Fran­cu­ska –
24.03.1905. Ami­jen, Fran­cu­ska)

Jedan od tri naj­pre­vo­đe­ni­ja pisca na sve­tu (uz Šek­spi­ra i Aga­tu Kri­sti), uz Her­ber­ta Džor­dža Vel­sa sma­tra se „ocem nauč­ne fan­ta­sti­ke“.