MAKONDO | Alan Mur
18325
page,page-id-18325,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Alan Mur
(Alan Moore)

(18.11.1953. Nor­temp­ton, Engle­ska)

Engle­ski pisac naj­po­zna­ti­ji po radu na stri­po­vi­ma koji su pro­me­ni­li pojam gra­fič­kog roma­na i danas spa­da­ju u oba­ve­znu lite­ra­tu­ru sva­kog poklo­ni­ka „deve­te umet­no­sti“. Kari­je­ru je počeo u opskur­nim strip-maga­zi­ni­ma i fan­zi­ni­ma Uje­di­nje­nog Kra­ljev­stva kra­jem sedam­de­se­tih godi­na XX veka, gde je pod pse­u­do­ni­mi­ma poput Curt Vile, pisao, ali i crtao, mahom humo­ri­stič­ke i išča­še­no duho­vi­te stri­po­ve poput Maxwell the Magic Cat, Anon E. Mou­se, Roscoe Moscow i dru­gih. U ovo doba poči­nje sarad­nju i sa čuve­nim maga­zi­nom 2000AD, za koji je sil­no želeo da radi na Sudi­ji Dre­du, već iko­nič­kom bri­tan­skom stri­pu. Naža­lo­st, nje­gov jedi­ni sce­na­rio za Sudi­ju Dre­da nije nika­da obja­vljen, ali je Mur ubr­zo postao veo­ma važan za 2000AD, rade­ći para­lel­no na neko­li­ko ključ­nih seri­ja­la onog vre­me­na, kao što su Futu­re Shocks, Robo-Tales, Ro-bustersRogue Tro­o­per i dr., a nje­go­va sarad­nja sa Ianom Gib­so­nom na Bal­lad of Halo Jones i Ala­nom Dej­vi­som na D.R. and Quinch ga je učvr­sti­la kao jed­nog od naj­va­žni­jih strip-sce­na­ri­sta bri­tan­ske sce­ne. U među­vre­me­nu, otpo­čeo je sarad­nju i sa Mar­vel UK za koje je radio na Doc­tor Who maga­zi­nu, te epi­zo­da­ma Star Wars fran­ši­ze obja­vlji­va­nim u to vre­me u Bri­ta­ni­ji, ali i ori­gi­nal­nim Mar­vel UK juna­ci­ma poput Cap­ta­in Bri­ta­in i dr. Ipak, sarad­nja sa maga­zi­nom War­ri­or bila je ključ­na za Muro­vu svet­sku kari­je­ru – pored rada na Mar­vel­man–u i Bojef­fri­es Sagi, za ovaj maga­zin sa Dej­vi­dom Loj­dom ura­dio je sada već kult­ni gra­fič­ki roman V kao Ven­de­ta (1982–1985; kod nas Beli Put). Posle ovog usle­di­la je tzv. Bri­tan­ska inva­zi­ja na SAD i ame­rič­ko strip­sko izda­va­štvo. Mur je za DC Comics u pot­pu­no­sti redi­zaj­ni­rao i udah­nuo novi život Stvo­re­nju iz Močva­re (1984–1987; kod nas Dar­kwo­od), a potom sa Dej­vom Gibon­som stvo­rio i jedan od naj­bo­ljih gra­fič­kih roma­na ika­da – Nad­zi­ra­če (1986–1987; kod nas Beli Put), kao i dve ključ­ne i po mno­gi­ma naj­bo­lje pri­če o pio­ni­ri­ma DC uni­ver­zu­ma: Super­me­nu – Wha­te­ver Hap­pe­ned to the Man of Tomor­row?  i Bet­me­nu (sa svo­jim pri­ja­te­ljem i zemlja­kom – Bra­ja­nom Bolan­dom) – Ubi­stve­ni vic (1988; kod nas – Pho­e­nix Press). Uz ovo, radio je i dalje za manje bri­tan­ske izda­va­če zajed­no sa dru­gim, tada važnim, bri­tan­skim auto­ri­ma i na anto­lo­gi­ja­ma Sra­mot­ne pri­če iz Sta­rog zave­ta (1987; kod nas – Makon­do) i Seven Dea­dly Sins. U Ame­ri­ci i UK je, u nastav­ku kari­je­re, za razne izda­va­če (i nji­ho­ve imprin­te) nasta­vljao ili stva­rao seri­ja­le Mirac­le­man, Spa­wn, Supre­me, WildC.A.T.s, Tom Strong, Pro­met­hea, Top 10, Tomor­row Sto­ri­es, Lost Girls i dr. Poseb­no važan je, među­tim, nje­gov rad sa Edi­jem Kem­be­lom na još jed­nom delu koje je ste­klo kult­ni sta­tus – Iz Pakla (1989–1998; kod nas Dar­kwo­od) i strip­skoj enci­klo­pe­di­ji post­mo­der­ne – seri­ja­lu Liga izu­zet­nih džen­tl­me­na (1999–2012; kod nas Beli Put i Makon­do), koji je nasta­vio i spin-off seri­ja­lom Nemo. Alan Mur je i pro­zni pisac i pesnik, a 2016 . godi­ne obja­vio i jedan od naj­o­bim­ni­jih roma­na ika­da napi­sa­nih na engle­skom jezi­ku (1266 stra­ni­ca) – Jeru­sa­lim.