MAKONDO | Aleksa Gajić
18914
page,page-id-18914,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Aleksa Gajić

(20.05.1974. Beo­grad, Srbi­ja)

Alek­sa Gajić, rođen 1974.godine u Beo­gra­du, jedan je od naših naj­tra­že­ni­jih i naj­po­pu­lar­ni­jih strip-crta­ča mla­đe gene­ra­ci­je, a uspe­šno se bavi i dru­gim vido­vi­ma vizu­el­ne umet­no­sti.

Široj publi­ci poznat je po stri­pu Teh­no­tajz (Tech­no­ti­se), po kome je kasni­je napra­vljen i ani­mi­ra­ni film „Teh­no­tajz: Edit i ja“. Nje­gov strip­ski seri­jal u šest delo­va Bič Bož­ji (Le Fléau des Die­ux) u sarad­nji sa sce­na­rist­ki­njom Vale­ri Man­žen, doži­veo je neko­li­ko izda­nja u Fran­cu­skoj, a pre­vo­đen je na više stra­nih jezi­ka. Ilu­stra­tor je časo­pi­sa Poli­ti­kin Zabav­nik. Alek­sa je dobit­nik više nagra­da i pri­zna­nja, od kojih izdva­ja­mo Gran Pri Među­na­rod­nog salo­na stri­pa u Beo­gra­du, za strip-obje­kat Pre­mo­ta­va­nje 2012. godi­ne.

Sa izda­vač­kom kućom Makon­do sara­đu­je od prvih dana nje­nog osni­va­nja.