MAKONDO | Bolandovi stripovi!
17281
single,single-post,postid-17281,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

16 Nov Bolandovi stripovi!

Bolan­do­vi stri­po­vi!“ pred­sta­vlja­ju kolek­ci­ju krat­kih stri­po­va Bra­ja­na Bolan­da, jed­nog od naj­zna­čaj­ni­jih bri­tan­skih i svet­skih strip-crta­ča. Bra­jan Boland je deo kru­ga koji je stvo­ren kra­jem sedam­de­se­tih i počet­kom osam­de­se­tih godi­na dva­de­se­tog veka oko maga­zi­na 2000 AD i vero­vat­no naj­za­slu­žni­ji za dava­nje konač­nog vizu­el­nog obli­ka i glo­bal­nu popu­lar­no­st nose­ćeg seri­ja­la ovog maga­zi­na – „Sudi­je Dre­da“. Jedan je od od prvih i naj­va­žni­jih bri­tan­skih strip-umet­ni­ka koji su ste­kli sla­vu i u SAD, gde je pored seri­ja­la „Kame­lot 3000“ nacr­tao i neko­li­ko epi­zo­da za seri­ja­le popu­lar­nih DC-jevih juna­ka kao što su Bet­men, Won­der Woman, JLA… Ipak, naj­zna­čaj­ni­je delo u SAD napra­vio je u sarad­nji sa zemlja­kom i pri­ja­te­ljem Ala­nom Murom, sa kojim je 1988. godi­ne stvo­rio, po mno­gi­ma naj­bo­lji gra­fič­ki roman o Bet­me­nu, „Ubi­stve­ni vic“. Zbog izu­zet­nog sti­la, među­tim, koji Alan Mur upo­re­di sa „ume­ćem veli­kih gra­fi­ča­ra 18. veka“ Bolan­dov tem­po rada nije mogao da pra­ti roko­ve koji su u Ame­ri­ci, gde je strip pre sve­ga indu­stri­ja, uobi­ča­je­ni. Ipak, „indu­stri­ja“ je i nje­mu našla name­nu, pa je Boland postao jedan od naj­bo­ljih i naj­ce­nje­ni­jih crta­ča strip-naslov­ni­ca na sve­tu.
Van „indu­stri­je“, Bra­jan Boland je stri­po­ve crtao za sebe i razne, mahom opskur­ne, svet­ske strip-maga­zi­ne. Ovde nam je, dobiv­ši slo­bo­du da radi šta god je hteo, poka­zao sebe kao pot­pu­nog strip-auto­ra i, sasvim u duhu engle­skog humo­ra, duho­vi­tog, ali poma­lo ble­sa­vog i išča­še­nog tipa. Ovo izda­nje pred­sta­vlja upra­vo kolek­ci­ju tih rado­va, koji nam pri­ka­zu­ju Bolan­da van sve­ta super-hero­ja i post-apo­ka­lip­tič­nih mega­po­li­sa, Bolan­da koji „žvr­lja“ šta­vi­še!!!
Oko­sni­cu knji­ge čini skup tabli o Gospo­di­nu Mamu­li­ja­nu, Bolan­do­vom alter-egu, i tri pri­če o dvoj­cu iz sta­rih engle­skih vice­va, Glu­mi­ci & Bisku­pu. Uz ove, tu je još neko­li­ko krat­kih stri­po­va i jedan pre­le­pi port­fo­lio Bolan­do­vih rado­va koji nam poka­zu­je svu rasko­šno­st nje­go­vog talen­ta i oprav­da­no­st gore pome­nu­tih Muro­vih reči.