MAKONDO | Drugi i treći tom serijala Pogrebnik
18539
single,single-post,postid-18539,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

28 Dec Drugi i treći tom serijala Pogrebnik

27. janu­a­ra 2017. u Fran­cu­skom Insti­tu­tu u Beo­gra­du biće pred­sta­vlje­ni dru­gi i tre­ći tom seri­ja­la Pogreb­nik, tre­nut­no naj­pro­da­va­ni­jeg BD seri­ja­la u Evro­pi. Delo koje nazi­va­ju naj­ve­ćim vester­nom nakon Blu­be­ri­ja osvo­ji­lo je i publi­ku i kri­ti­ku u vrlo krat­kom roku od svog poja­vlji­va­nja.

Pred­sta­vlja­nje tre­ćeg toma svo­je­vr­sna je svet­ska pre­mi­je­ra, jer istog dana album izla­zi i u Fran­cu­skoj i Bel­gi­ji!

Pret­pla­ta za ova dva naslo­va poči­nje 1. janu­a­ra i tra­ja­će do 27. janu­a­ra.