MAKONDO | Fantom i Šerlok Holms
17603
single,single-post,postid-17603,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

11 Apr Fantom i Šerlok Holms

Dra­gi pri­ja­te­lji,
Izda­vač­ke kuće Makon­do i Beli Put sa zado­volj­stvom naja­vlju­ju dva dugo išče­ki­va­na izda­nja:

FAN­TOM – knji­ga prva: 1939 – 1942.
Cena u knji­ža­ra­ma: 1880 din / Akcij­ska cena: 1200 din
A4 polo­žen, 160 stra­na, u boji

ŠER­LOK HOLMS – knji­ga dru­ga (pri­če)
Cena u knji­ža­ra­ma: 1298 din / Akcij­ska cena: 800 din
B5, 372 stra­na, c/b

Oba izda­nja poja­vi­će se za Sajam knji­ga u Novom Sadu, i za Salon stri­pa – Nife­st u Nišu. Tokom tra­ja­nja ove dve mani­fe­sta­ci­je (18.4. – 26.4.), svi koji ne budu mogli da pose­te ove saj­mo­ve, moći će pre­ko raču­na da kupe oba izda­nja po akcij­skim cena­ma.
Tako­đe, i Makon­do i Beli Put ponu­di­će ovom pri­li­kom i osta­la izda­nja po sajam­skim cena­ma, uklju­ču­ju­ći i neko­li­ko spe­ci­jal­nih akci­ja za kom­ple­te sa goto­vo 50% popu­sta. U pri­lo­gu pre­u­zmi­te cenov­ni­ke:

Makon­do cenov­nik
Beli Put cenov­nik

O izda­nji­ma:

FAN­TOM: Prva od četi­ri knji­ge koja će obu­hva­ti­ti ceo opus crta­ča Reja Mura. Nedelj­ne table u svom ori­gi­nal­nom for­ma­tu i ori­gi­nal­nom kolo­ru, sa pred­go­vo­rom Slo­bo­da­na Ivko­va. Jedan od naj­zna­čaj­nih stri­po­va svih vre­me­na, delo koje koje je defi­ni­sa­lo ceo super-heroj­ski žanr, po prvi put hro­no­lo­škim redom i u boji.

ŠER­LOK HOLMS: Dru­ga (od tri) knji­ge sabra­nih dela o naj­ču­ve­ni­jem detek­ti­vu svih vre­me­na. Obu­hva­ta dve zbir­ke pri­ča: Avan­tu­re Šer­lo­ka Holm­sa (1891–1892) i Memo­a­ri Šer­lo­ka Holm­sa (1892–1893). Opet sa svim ori­gi­nal­nim ilu­stra­ci­ja­ma Sid­ni­ja Pedže­ta i sa sjaj­nim pogo­vo­rom Zora­na Ste­fa­no­vi­ća, u kome ćete sazna­ti mno­ge zani­mlji­ve i vero­vat­no veći­ni nepo­zna­te deta­lje o Šer­lo­ku Holm­su kao feno­me­nu, kao i o nje­go­vom uti­ca­ju na naš pro­stor. U okvi­ru 23 pri­če u ovom izda­nju, nala­zi se i ona naj­zna­čaj­ni­ja: Posled­nji pro­blem, o suko­bu Šer­lo­ka sa svo­jim arhi­ne­pri­ja­te­ljem – Napo­le­o­nom zlo­či­na, pro­fe­so­rom Mori­jar­ti­jem.