MAKONDO | Filip Bertran
18917
page,page-id-18917,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Filip Bertran
(Philippe Bertrand)

(21.04.1949. Sen Žan de la Riel, Fran­cu­ska – 16.05.2010. Pariz, Fran­cu­ska)

Filip Ber­tran, rođen je 1949. godi­ne u Fran­cu­skoj. Prve rado­ve iz obla­sti stri­pa i ilu­stra­ci­je obja­vio je kao dva­de­se­to­go­di­šnjak, i dugo godi­na je sara­đi­vao sa mno­gim novi­na­ma i časo­pi­si­ma, ilu­stru­ju­ći izme­đu osta­log i za fran­cu­ski Pilo­te maga­zin, a svoj pre­po­zna­tljiv stil raz­vio je stri­pom Lin­da Aime L’Art. Radio je sce­no­gra­fi­je za pozo­ri­šte, tele­vi­zi­ju i pisao deči­je knji­ge, naro­či­to popu­lar­ne u Ita­li­ji, Nemač­koj i Japa­nu. Godi­ne 2002, po sce­na­ri­ju Fre­de­ri­ka Beg­be­dea, ura­dio je strip Osta­ti nor­ma­lan i nasta­vak Osta­ti nor­ma­lan u Sen Tro­peu (Makon­do, inte­gral­no izda­nje).

Filip Ber­tran pre­mi­nuo je 2010. godi­ne.