MAKONDO | Ivica Stevanović
18908
page,page-id-18908,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Ivica Stevanović

(1977. Niš, Srbi­ja)

Ivi­ca Ste­va­no­vić je rođen 1977. godi­ne u Nišu. Do sada je obja­vio više od hilja­du ilu­stra­ci­ja u udžbe­ni­ci­ma, sli­kov­ni­ca­ma i knji­ga­ma, a jed­no vre­me je bio hono­rar­ni likov­ni ured­nik u Zavo­du za udžbe­ni­ke.

Radi kao docent na na kate­dri za gra­fič­ke komu­ni­ka­ci­je Aka­de­mi­je umet­no­sti u Novom Sadu, a naj­va­žni­jа dela u obla­sti stri­pa su mu Lju­ba­zni leše­vi, Lek­si­kon likov­nih legi­ja, Gnu­sob­no-spo­dob­ni slu­ča­je­vi ili ude­si i dru­ga.

Dobit­nik je više nagra­da i pri­zna­nja iz obla­sti dizaj­na, ilu­stra­ci­je, kari­ka­tu­re i stri­pa.