MAKONDO | Kevin O’Nil
18332
page,page-id-18332,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Kevin O’Nil
(Kevin O’Neill)

(01.01.1953. Lon­don, Engle­ska)

Engle­ski strip-crtač. Kari­je­ru je zapo­čeo kao kolo­ri­sta deč­jih strip-izda­nja izda­va­ča IPC. Zahva­lju­ju­ći Patu Mil­su ubr­zo pre­la­zi u novi strip-maga­zin ovog izda­va­ča – 2000AD, gde poči­nje da radi na seri­ja­li­ma Tharg the Migh­ty, Futu­re Shocks, Ro-Bustersi ABC War­ri­ors. Naj­va­žni­je delo iz ovog peri­o­da ipak mu je, upra­vo na tek­st Pata Mil­sa, Neme­sis the War­lock kojem je svo­jim gro­tesk­nim crte­žom dao poseb­nu vred­no­st. U „Bri­tan­skoj inva­zi­ji“ sa Ala­nom Murom u SAD radi i na seri­ja­li­ma Ome­ga Man i Gre­en Lan­tern, a sa Patom Mil­som za Epic Comics kre­a­tor je svo­je­vr­snog ame­rič­kog Sudi­je Dre­da u seri­ja­lu Mars­hal Law. Ipak, uz Neme­sis naj­po­zna­ti­ji je kao crtač Muro­ve Lige izu­zet­nih džen­tl­me­na (1999–2012; kod nas Beli PutMakon­do), za koju je nacr­tao sve epi­zo­de.