MAKONDO | Kralj Kul, knjiga prva
17506
single,single-post,postid-17506,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

23 Mar Kralj Kul, knjiga prva

MAKON­DO naja­vlju­je: Kra­lj Kul, knji­ga prva

Pre Kona­na bio je Kul…
Kul Atlan­ti­đa­nin
Kul od Valu­zi­je
Kra­lj Kul!

Prvo delo iz žan­ra „mača i magi­je“ bila je pri­ča o Kulu. Iako je Rober­tu E. Hau­ar­du sla­vu doneo Konan, nje­go­ve pri­če o Kulu su po mno­gi­ma, i to oni­ma koji o pri­ča­nju pri­lič­no zna­ju (H. F. Lav­kraft ili autor „Psi­ha“ – Robert Bloh) pred­sta­vlja­le vrhu­nac Hau­ar­do­vog dela. Jer tu Hau­ard nije samo stvo­rio novi žanr, već je u (tada) „palp“ lite­ra­tu­ru uveo i jed­nog misle­ćeg hero­ja, neret­ko obu­ze­tog teškim misli­ma i meta­fi­zič­kim pro­ble­mi­ma.

Strip o Kulu, a poseb­no epi­zo­de zasno­va­ne upra­vo na Hau­ar­do­vim pri­ča­ma, zadr­ža­va tu atmo­sfe­ru, i pone­gde, kada je ovaj meta­fi­zič­ki ep ispra­ćen odgo­va­ra­ju­ćim crte­žom (a Kula su, izme­đu osta­lih, crta­li i Ber­ni Rajt­son, Džon Bol­ton, Hau­ard Čej­kin, Beri Vind­zor-Smit i dr.) dose­že monu­men­tal­ne raz­me­re.

U prve četi­ri knji­ge o Kra­lju Kulu, obja­vi­će­mo sve pri­če o ovom Atlan­ti­đa­ni­nu obja­vlje­ne u crno-beloj teh­ni­ci u edi­ci­ja­ma kao što su Sava­ge Tales, The Sava­ge Sword of Conan, krat­ko­traj­ni Kull and the Bar­ba­ri­ans i u neko­li­ko dru­gih Mar­ve­lo­vih izda­nja.

Ako ste vole­li Kona­na, vole­će­te i Kula, jer…

Pre Kona­na bio je Kul!

Meki povez, c/b, 230 str.
ori­gi­nal­ni ame­rič­ki for­mat (260x170)

Cena u kom­ple­tu: 699 din + ptt tro­ško­vi
Poje­di­nač­na cena: 799 din + ptt tro­ško­vi
*Cena u knji­ža­ra­ma: 1200 din

Pret­pla­ta tra­je do 25. apri­la.