MAKONDO | Liga izuzetnih džentlmena III: Stoleće
17441
single,single-post,postid-17441,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

14 Aug Liga izuzetnih džentlmena III: Stoleće

Dra­gi pri­ja­te­lji,

U sarad­nji sa našim dru­ga­ri­ma iz Belog Puta, Makon­do Vam s pono­som pred­sta­vlja nasta­vak avan­tu­ra Lige izu­zet­nih džen­tl­me­na Ala­na Mura i Kevi­na O’NIla!

Liga izu­zet­nih džen­tl­me­na: Crni dosi­je i Liga izu­zet­nih džen­tl­me­na III: Sto­le­će (inte­gral sasta­vljen od ori­gi­nal­nih sve­ski (pod naslo­vi­ma 1910, 1969 i 2009) će se, kako dizaj­nom, tako i nume­ra­ci­jom, nasta­vi­ti na svo­je­vre­me­na izda­nja Lige izu­zet­nih džen­tl­me­na u bibli­o­te­ci „Gra­fič­ke nove­le“ Belog Puta!

Crni Dosi­je pred­sta­vlja neku vrstu vodi­ča kroz regu­lar­na izda­nja Lige, i u nje­mu ćete ući dubo­ko u svet refe­ren­ci Ala­na Mura, kroz obi­lje tek­sto­va koji čine miste­ri­o­zni Dosi­je o čla­no­vi­ma Lige od nje­nog nastan­ka u doba vilin­ske kra­lji­ce Glo­ri­ja­ne (Muro­va refe­ren­ca na isto­rij­sku Eli­za­be­tu I) i strip­sku potra­gu za raz­ja­šnje­nji­ma taj­ni istog u doba posle Dru­gog svet­skog rata i Orve­lo­vog „Veli­kog Bra­ta“, uz čitav ode­ljak ura­đen u 3-D teh­ni­ci!

Tre­ći tom Lige izu­zet­nih džen­tl­me­na: Sto­le­će nam pri­ka­zu­je isto­ri­jat Lige kroz XX i na samom počet­ku XXI sto­le­ća, uz obi­lje refe­ren­ci na popu­lar­nu kul­tu­ru ovog doba, u kojem su film i muzi­ka uve­li­ko zame­ni­li knji­žev­no­st, a kroz koje naš besmrt­ni trio (Mare­jo­voj i Kvo­ter­mej­nu se još u Crnom Dosi­jeu pri­klju­čio još jedan besmrt­nik, poznat kao Orlan­do) pro­la­zi suo­ča­va­ju­ći se sa svim neda­ća­ma koje je ono čove­čan­stvu done­lo.

Ova izda­nja, u koji­ma ćete moći da pra­ti­te nove avan­tu­re Mine Marej i Ala­na Kvo­ter­mej­na, ovaj put u XX i XXI sto­le­ću, i okru­že­ne novim sarad­ni­ci­ma, ćete ima­ti pri­li­ku da vidi­te, pro­či­ta­te i paza­ri­te već na ovo­go­di­šnjem Beo­grad­skom Saj­mu knji­ga! Makon­do i Beli Put vam pri­tom već omo­gu­ću­ju i pret­pla­tu sa znat­no nižim cena­ma od onih koje će biti u knji­ža­ra­ma (1950 din.), počev od dana­šnjeg datu­ma (a zaključ­no sa 20.10.2013.), sa opci­ja­ma za kupo­vi­nu u:

- novom kom­ple­tu Makon­da (uz Malog Nema 2 i knji­gu Žila Ver­na: 20.000 milja pod morem): po 1200 din.
– kom­ple­tu Belog Puta od sve četi­ri knji­ge Lige izu­zet­nih džen­tl­me­na: po 1200 din.
– kom­ple­tu od dve nove knji­ge Lige (Crni dosi­je i Sto­le­će): po 1300 din.
– poje­di­nač­no: 1400 din.

Liga izu­zet­nih džen­tl­me­na III: Sto­le­će
For­mat: 170X260
Povez: Meki
Pismo: Lati­ni­ca
Broj stra­na: 240