MAKONDO | MAKONDO i BELI PUT najavljuju:
17557
single,single-post,postid-17557,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

18 Sep MAKONDO i BELI PUT najavljuju:

Dra­gi pri­ja­te­lji,

Izda­vač­ke kuće Makon­do i Beli Put odlu­či­le su da oži­ve jed­nu bibli­o­te­ku koju smo svi jako vole­li – reč je, narav­no, o bibli­o­te­ci Nostal­gi­ja izda­vač­ke kuće Deč­je Novi­ne.
Sva­ka­ko je pri­rod­no da prvi korak u svo­joj novoj inkar­na­ci­ji nači­ni ko dru­gi nego – Man­drak mađi­o­ni­čar!

Tamo gde su Deč­je Novi­ne sta­le, mi nasta­vlja­mo. Nedelj­ne table od 1945. će se hro­no­lo­ški nasta­vi­ti u sle­de­ćih 6 knji­ga, zaključ­no sa 1965. godi­nom, i time će biti zao­kru­žen ceo opus Fila Dej­vi­sa i Li Foka.
Ovaj put u boji, u nešto pro­me­nje­nom for­ma­tu 170x250, i u tvr­dom pove­zu.
Prva knji­ga oče­ku­je se za Sajam!

Zatim sle­di Fan­tom, koji je pla­ni­ran za sle­de­ću godi­nu.
Plan je da zao­kru­ži­mo ceo opus Li Foka i Reja Mura, ali o Fan­to­mu opšir­ni­je nakon Saj­ma knji­ga.

Još jedan lep pro­je­kat tiče se knji­žev­nog dela, a veru­je­mo da će biti bli­zak veći­ni stri­pa­dži­ja, jer je reč o sabra­nim deli­ma o Šer­lo­ku Holm­su. Svi roma­ni i pri­če ser Artu­ra Kona­na Doj­la o naj­po­zna­ti­jem detek­ti­vu svih vre­me­na biće obja­vlje­ni u tri knji­ge (b5 for­ma­ta i u mekom pove­zu, ukup­no na nekih 1000 stra­na) sa ori­gi­nal­nim ilu­stra­ci­ja­ma Sid­ni­ja Pedže­ta iz maga­zi­na The Strand, u kojem su sva dela Šer­lo­ka Holm­sa pre­mi­jer­no obja­vlji­va­na, a sva­ka od tri knji­ge ima­će sja­jan pred­go­vor, koje pot­pi­su­ju redom – Vasa Pav­ko­vić, Zoran Ste­fa­no­vić i David Alba­ha­ri.
Prve dve knji­ge oče­ku­ju se za Sajam, tre­ća do Nove Godi­ne.

Veru­je­mo da smo mno­ge od Vas lepo izne­na­di­li, pa do sko­rog ponov­nog susre­ta sa našim dra­gim juna­ci­ma, veli­ki pozdrav od Makon­da i Belog Puta!