MAKONDO | Makondo na Sajmu knjiga 2015 – I
17654
single,single-post,postid-17654,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

24 Oct Makondo na Sajmu knjiga 2015 – I

Teško je nabro­ja­ti u kom sve pogle­du Ranx jeste izra­zi­to poli­tič­ki neko­rek­tan. Sva­ka­ko u pogle­du nasi­lja i sek­sa, da poč­ne­mo od oči­gled­nog. Pre­ma levi­ci, siro­ma­šni­ma, inva­li­di­ma, obes­pra­vlje­ni­ma, sta­ri­ca­ma, deci, maj­ka­ma, sek­su­al­nim manji­na­ma… Ranxa nije lako pre­vo­di­ti, potreb­no je napo­ra da se nje­gov sleng i bez­o­bra­šti­na ne osi­ro­ma­še. U nje­mu nema siro­ma­šnih, svi su boga­ti, svi su bla­zi­ra­ni i sno­bo­vi, ili makar to žele biti. Alan­for­dov­ski crni humor ovde je dove­den do parok­si­zma. Agre­si­ja je oblik nor­mal­no­sti u komu­ni­ka­ci­ji u sve­tu kojim Ranx kora­ča. Nasi­lje, od fizič­kog do ver­bal­nog, toli­ko je pre­te­ra­no da ono pre­sta­je da bude nasi­lje u doslov­nom smi­slu i posta­je neka vrsta tor­te bače­ne u lice čita­o­ca. Čuve­na sce­na s dro­blje­njem šake devoj­či­ce koja pro­da­je ruže je paro­dij­ski bra­va­do poli­tič­ke neko­rekt­no­sti. Baca­nje čita­o­cu u lice iza­zo­va da se pre­ne­ra­zi, uža­sne i osta­ne hip­no­ti­san fasci­nant­nim vizu­el­nim košma­rom u koji ga ovaj strip uvla­či. Sub­ver­zi­ja kodo­va sva­kod­ne­vi­ce je pot­pu­na. Ranx svo­ju žesti­nu povla­či iz naj­že­šćih tra­di­ci­ja ander­gra­und stri­pa, tek koju dece­ni­ju rani­je uspo­sta­vlje­nih. Prva poja­va crno-belog Ranxa, onog koga je crtao Ste­fa­no Tam­bu­ri­ni, nosi naj­a­vu: pred­sta­vlja­mo vam „strip pun besmi­sle­nog nasi­lja“. I on to zai­sta jeste. Obe­ća­nje neće biti izne­ve­re­no.

Zoran Đuka­no­vić (iz pogo­vo­ra)