MAKONDO | Makondo na Sajmu knjiga 2015 – II
17660
single,single-post,postid-17660,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

24 Oct Makondo na Sajmu knjiga 2015 – II

(Beli Put/Makondo)

Možda je izne­na­đe­nje, a možda i nije, što je Man­drak naše naj­pro­da­va­ni­je izda­nje do sada… Jedan od onih novin­skih stri­po­va koji i nakon sko­ro osam dece­ni­ja osva­ja čita­o­ce, neve­ro­vat­no mašto­vit, uzbu­dljiv, duho­vit. Zlat­ni peri­od Man­dra­ka se nasta­vlja ovim opu­som koji obu­hva­ta nedelj­ne table iz peri­o­da 1948–1951.
I za dru­gu knji­gu Man­dra­ka, i za dru­gu knji­gu Fan­to­ma detalj­ne i boga­to ilu­stro­va­ne pred­go­vo­re je napi­sao Zoran Ste­fa­no­vić, sa osvr­tom na nji­ho­ve crta­če, Fila Dej­vi­sa i Reja Mura. Tek­st o Reju Muru, osim što je oče­ki­va­no sja­jan – veo­ma je i dra­go­cen, jer je jedan od ret­kih ese­ja uop­šte o ovom veo­ma važnom auto­ru, o kome je nes­hva­tlji­vo malo pisa­no u struč­noj svet­skoj lite­ra­tu­ri o stri­pu.