MAKONDO | Makondo na Sajmu knjiga 2015 – III
17664
single,single-post,postid-17664,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

24 Oct Makondo na Sajmu knjiga 2015 – III

(Beli Put/Makondo)

Prvi super­he­roj stri­pa, onaj koji je otvo­rio put za sve koji će usle­di­ti… I ne samo prvi, već i dan-danas jedan od naj­či­ta­ni­jih juna­ka, pod­jed­na­ko voljen i od muške i od žen­ske publi­ke, što je nešto što je samo ret­kim liko­vi­ma pošlo za rukom.
Rat­ne godi­ne dovo­de u stva­ra­lač­ki tim Duha koji hoda još jed­no zna­čaj­no ime, Vil­so­na Meke­ja, u odsu­stvu Reja Mura, tada anga­žo­va­nog u rat­nom viho­ru. Zajed­nič­ki rad ova dva crta­ča obu­hva­ta neke od naj­zna­čaj­ni­jih pri­ča o Fan­to­mu. Poseb­no važna pri­ča koja je obu­hva­će­na ovom knji­gom jeste „Fan­to­mo­vo detinj­stvo“.