MAKONDO | Makondo na Sajmu knjiga 2015 – IV
17668
single,single-post,postid-17668,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

24 Oct Makondo na Sajmu knjiga 2015 – IV

Nakon tri godi­ne rada na njoj, pred vama je četvr­ta i vero­vat­no naj­va­žni­ja knji­ga iz bibli­o­te­ke „Liga izu­zet­nih džen­tl­me­na“, koja obu­hva­ta dela na koji­ma je Alan Mur zasno­vao svoj naj­zna­čaj­ni­ji i omi­lje­ni seri­jal. Kaže­mo naj­va­žni­ja, jer Alan Kvo­ter­mejn je TAJ heroj Lige koji je karak­te­ri­še više od svih – isto kao što je Mina TA hero­i­na, ali o tome kada sle­de­će godi­ne iz štam­pe iza­đe „Dra­ku­la“. On je taj cen­tral­ni lik, taj engle­ski džen­tl­men ukome su ote­lo­tvo­ru­ju avan­tu­ra, ljud­sko­st, sva veli­či­na i sla­bo­st jed­nog pra­vog hero­ja. A koji je pri tom, po sop­stve­nom pri­zna­nju, veo­ma stra­šljiv čovek.
Dakle, roman koji je usta­no­vio barem dva izu­zet­no bit­na žan­ra – „Lost world“ i „Afri­ca­na“ – i koji će biti jedan od glav­nih uzo­ra kasni­jim veli­ka­ni­ma poput Lav­kraf­ta, Kiplin­ga, Kona­na Doj­la, pa i ovde nam bli­skog Lija Foka, za nji­ho­va dobro nam zna­na dela.
Pred­go­vor Zora­na Ste­fa­no­vi­ća, i ilu­stra­ci­je Dar­ka Sto­ja­no­vi­ća, mla­dog lava, čine da ovo naše izda­nje sto­ji časno među mno­go­broj­nim pre­le­pim izda­nji­ma iz tri razli­či­ta sto­le­ća.