MAKONDO | Makondo – nova izdavačka kuća
17226
single,single-post,postid-17226,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

11 Nov Makondo – nova izdavačka kuća

Dra­gi pri­ja­te­lji,

Pred vama je nova izda­vač­ka kuća „Makon­do“, nasta­la iz uve­re­nja da je u svet­skoj reci stri­po­va osta­lo još gru­me­nja zla­ta koje tek tre­ba otkri­ti.

Dva važna cilja naše izda­vač­ke kuće su da sva­ko izda­nje koje potek­ne iz kuhi­nje „Makon­da“ bude umet­nič­ki izu­zet­no vred­no, a ujed­no i viso­ko kva­li­tet­no odštam­pa­no. Biće­mo okre­nu­ti naj­vi­še fran­cu­sko-bel­gij­skoj ško­li stri­pa, ali će iz pome­nu­te kuhi­nje iza­ći mno­go inte­re­sant­nih stva­ri sa razli­či­tih stra­na sve­ta…

Veći­nu naše pro­duk­ci­je pred­sta­vlja­će dela deve­te umet­no­sti, a izda­va­će­mo i roma­ne, ilu­stro­va­ne crte­ži­ma doma­ćih auto­ra i obo­ga­će­ne poseb­nim tek­sto­vi­ma i ese­ji­ma. I kada već govo­ri­mo o doma­ćim auto­ri­ma, sa pono­som napo­mi­nje­mo da je logo „Makon­da“ delo Alek­se Gaji­ća, na kojem mu se ovom pri­li­kom još jed­nom naj­i­skre­ni­je zahva­lju­je­mo.

U ovom prvom pozdra­vu ima­mo za vas dve naja­ve…

Prva strip bibli­o­te­ka koju vam pred­sta­vlja­mo jeste bibli­o­te­ka „Val­ki­re“, i u njoj prvi seri­jal – Mari­ni­je­vi „Orlo­vi Rima“. Ovaj seri­jal, kao što ćete u buduć­no­sti uvi­de­ti, nije baš tipi­čan pro­fil ono­ga čemu smo okre­nu­ti i vero­vat­no je nešto naj­ko­mer­ci­jal­ni­je što ćemo ika­da izda­ti, ali nam je jako dra­go što baš ovim delom zapo­či­nje­mo naš izda­vač­ki život jer je reč o sjaj­nom auto­ru, ambi­ci­o­znom delu i izda­nji­ma koja odlič­no izgle­da­ju i za koja zna­mo da ćete ih rado ima­ti u svo­joj kolek­ci­ji. Iako ćemo uglav­nom radi­ti inte­gra­le, „Orlo­vi Rima“ otvo­ren seri­jal koji dobro pro­la­zi na evrop­skom trži­štu tako da „Dar­ga­ud“ nije ogra­ni­čio broj albu­ma, a uz činje­ni­cu da Mari­ni jako stu­di­o­zno pri­la­zi izra­di ove epske sage i radi jedan album sva­ke dve godi­ne, u ovom slu­ča­ju, odlu­či­li smo se za izda­va­nje poje­di­nač­nih albu­ma koje ćemo jed­nog dana obje­di­ni­ti u luk­su­znoj kuti­ji. Prva dva albu­ma iza­ći će u nared­nih mesec dana, a tre­ći naj­ka­sni­je za Sajam knji­ga.

Dru­ga naja­va se odno­si na roma­ne, ali sva­ka­ko da taj deo ne može­mo nazva­ti nestrip­skim jer reč je o bibli­o­te­ci pod nazi­vom „Liga izu­zet­nih džen­tl­me­na“, u kojoj ćemo kroz dve edi­ci­je – „Horor kla­si­ci“ i „Več­ni deči­ji kla­si­ci“, obja­vi­ti sva ori­gi­nal­na dela koje je Alan Mur tako sjaj­no spo­jio u svom isto­i­me­nom remek delu. Prva knji­ga u toj bibli­o­te­ci biće „Čudan slu­čaj dok­to­ra Dže­ki­la i gospo­di­na Haj­da“ Rober­ta Lui­sa Sti­ven­so­na, za koju će ilu­stra­ci­je radi­ti Ivi­ca Ste­va­no­vić, a pred­go­vor napi­sa­ti Dejan Ognja­no­vić.
Pored uvod­ne reči i ove dve naja­ve, hte­li bismo da napo­me­ne­mo i jed­nu od novi­na koje će „Makon­do“ uve­sti na naše trži­šte, a to su luk­su­zna kolek­ci­o­nar­ska izda­nja u (veo­ma) limi­ti­ra­nom tira­žu, pra­va posla­sti­ca za naj­za­gri­že­ni­je kolek­ci­o­na­re, kakvi smo i mi sami. Prva dva izda­nja u ovoj kate­go­ri­ji biće prva dva naslo­va „Orlo­va Rima“. Ova izda­nja biće izda­ta u poseb­no dizaj­ni­ra­noj kuti­ji, luk­su­znom omo­tu i sa dodat­nim stra­na­ma koje će sadr­ža­ti nacr­te i ski­ce auto­ra. Tiraž će biti samo 9 pri­me­ra­ka za sva­ki naslov, od čega će 4 biti ured­nič­ka (2 za „Makon­do“, i po jedan za „Dar­ga­ud“ i auto­ra). Pre­o­sta­lih 5 pri­me­ra­ka biće pušte­no u pro­da­ju putem auk­ci­je, i ova izda­nja nikad neće biti doštam­pa­va­na, što zna­či da će kupac ovog izda­nja ima­ti jedan od samo 5 pri­me­ra­ka koje je bilo mogu­će kupi­ti. Tako­đe, ova­kva izda­nja biće još vred­ni­ja iz razlo­ga što neće biti štam­pa­na za sva­ki strip koji obja­vi­mo.
Za sve suge­sti­je, uti­ske, pri­med­be i pre­dlo­ge može­te nam se obra­ti­ti u sva­kom tre­nut­ku. Do sko­rog čita­nja…

Iz zali­va magi­je…
Vaš „Makon­do“