MAKONDO | Marini/Desberg, Pustinjska zvezda
17561
single,single-post,postid-17561,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

06 Oct Marini/Desberg, Pustinjska zvezda

Dra­gi pri­ja­te­lji,
Tri nova izda­nja, i pre­pla­ta za njih, su pred Vama!

Prvo od njih je Mari­ni­jev i Des­ber­gov vestern „Pustinj­ska zve­zda“ kla­si­čan je pred­stav­nik „prlja­vog“ vester­na (mada je to iro­nič­no reći uzi­ma­ju­ći u obzir Mari­ni­jev kri­stal­no čist crtež). Naš inte­gral sasto­ji se od oba albu­ma koja su iza­šla, i spe­ci­jal­nim dodat­kom koji je u ovom slu­ča­ju izu­zet­no bitan, jer baca poseb­no sve­tlo na ovu mrač­nu pri­ču zasno­va­nu na isti­ni­tim doga­đa­ji­ma. O Mari­ni­je­vom crte­žu, narav­no, ne tre­ba tro­ši­ti reči, a Des­berg čini i dru­gu stra­nu ovog dela vrhun­skim, maj­stor­ski kom­bi­nu­ju­ći (poput A. Mura u „From Hell“) isto­rij­sku gra­đu, dakle ono što je bilo, sa onim šta je moglo biti.

pre­vi­ew:
https://www.dropbox.com/s/v74ljx0w4…/Pustinjska%2010–19.pdf…

(240x320, 120 str, boja, TP)
Cena u knji­ža­ra­ma: 2530 din
Cena u pret­pla­ti (poje­di­nač­no): 1999 din + ptt
Cena u pre­pla­ti (u kom­ple­tu): 1799 din + ptt

Pret­pla­ta tra­je do počet­ka beo­grad­skog Saj­ma knji­ga, 25.10.2014.
Cena kom­ple­ta u pre­pla­ti izno­si 3297 din. (U knji­ža­ra­ma će izno­si­ti 5050 din.)
Upla­ta na račun 160–370551-43,
Pri­ma­lac: IK Makon­do, Cara Duša­na 59, Zemun.
Svr­ha upla­te: Marini/Kul/Vels/Komplet. Nema pozi­va na broj.
PTT tro­ško­ve pla­ća­te po pri­je­mu pošilj­ke Post Expres­su.