MAKONDO | Nagrada na beogradskom sajmu knjiga
17452
single,single-post,postid-17452,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

25 Oct Nagrada na beogradskom sajmu knjiga

Makon­do je juče na beo­grad­skom saj­mu knji­ga za svo­ju edi­ci­ju „Več­ni kla­si­ci“ dobio nagra­du za naj­lep­šu ilu­stro­va­nu edi­ci­ju od stra­ne Udru­že­nja likov­nih umet­ni­ka pri­me­nje­nih umet­no­sti i dizaj­ne­ra Srbi­je (ULU­PUDS)!

Zahva­lju­je­mo se našim sarad­ni­ci­ma Alek­si Gaji­ću, Davi­du Alba­ha­ri­ju, Ivi­ci Ste­va­no­vi­ću i Deja­nu Ognja­no­vi­ću, kao i osta­lim broj­nim sarad­ni­ci­ma na polju pre­lo­ma, lek­tu­re, korek­tu­re i redak­tu­re koji su dopri­ne­li ovom pri­zna­nju.