MAKONDO | Novi komplet u pretplati
17700
single,single-post,postid-17700,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

30 Mar Novi komplet u pretplati

Novi kom­plet u pret­pla­ti – po do sada naj­ve­ćem popu­stu – 35% u odno­su na knji­žar­ske cene!
Pret­pla­ta tra­je do izla­ska izda­nja iz štam­pe („Šer­lok Holms“ 5. apri­la, „Pogreb­nik“ sre­di­nom apri­la, „Stra­da­nje Dio­sa­man­te“ do kra­ja apri­la). Kao i uvek, upla­tom na račun 160–370551-43, Pri­ma­lac: Izda­vač­ka kuća Makon­do, Cara Duša­na 59, Zemun.

POGREB­NIK, knji­ga prva – Čovek koji je jeo zla­to (Dorison/Mejer)
72 str, u boji, tvrd povez
cena u knji­ža­ra­ma: 1700 din
cena u pret­pla­ti: 1050 din

Naj­ve­ći vestern nakon Blu­be­ri­ja…
Tako je Dar­ga­ud oka­rak­te­ri­sao svoj ambi­ci­o­zni seri­jal još pre nje­go­vog obja­vlji­va­nja, i time sta­vio ogro­man teret na ple­ća svog novog vestern čeda. Ali već svo­jim prvim bro­jem, Pogreb­nik je oprav­dao veli­ka oče­ki­va­nja, i strip je doži­veo ogro­man uspeh kod publi­ke, tako­đe dobiv­ši i viso­ke oce­ne kri­ti­ča­ra. I dru­gi album, koji ćemo mi obja­vi­ti kra­jem godi­ne, pono­vio je uspeh svog pret­hod­ni­ka.
Gza­vi­je Dori­son se već poka­zao kao odli­čan sce­na­ri­sta, pre sve­ga seri­ja­li­ma „Long John Sil­ver“ i „W.E.S.T.“, kao i dvo­del­nim delom „Asgard“, na kom je prvi put udru­žio sna­ge sa Ral­fom Meje­rom, crta­čem koji pot­pi­su­je i „Pogreb­ni­ka“. Mejer svo­jim crte­žom daje svo­je­vr­stan omaž Blu­be­ri­ju, poka­zu­ju­ći i time koje su ambi­ci­je ovog pro­jek­ta.
Da ne otkri­va­mo pre­vi­še, usko­ro ćemo posta­vi­ti ogled­ne table, na osno­vu kojih ćete vide­ti zašto je „Pogreb­nik“ to što jeste.
Naj­ve­ći vestern nakon Blu­be­ri­ja? Pa, sva­ka­ko delu­je tako…

STRA­DA­NJE DIO­SA­MAN­TE – Inte­gral (Hodorovski/Gal)
92 str, u boji, tvrd povez
cena u knji­ža­ra­ma: 1890 din
cena u pret­pla­ti: 1250 din

Stra­da­nje Dio­sa­man­te je pra­va „old-scho­ol“ epska fan­ta­sti­ka, i po sce­na­ri­ju Hodo­rov­skog, i po crte­žu Gala – zna­čaj­no delo i u svom žan­ru, ali i u strip-kul­tu­ri ranih deve­de­se­tih uop­šte. Nakon uspe­ha prvog albu­ma, Hodo­rov­ski i Gal poči­nju rad na dru­gom, ali pre­ra­na Galo­va smrt pre­ki­nu­la je te pla­no­ve. Sko­ro deset godi­na kasni­je, Igor Kor­dej će zavr­ši­ti dru­gi album, ali taj strip po svom sce­na­ri­stič­kom kva­li­te­tu i kolo­ru koji je ura­đen na Kor­de­jev crtež (koji je, narav­no, uvek odli­čan), nije bio ni bli­zu svog pret­hod­ni­ka, i danas je to delo zabo­ra­vlje­no i neka­ko odgur­nu­to u stra­nu, i od stra­ne svo­jih auto­ra i matič­ne izda­vač­ke kuće (Huma­no­i­da). Ali ovaj inte­gral po prvi put sadr­ži zapo­če­te Galo­ve table za taj dru­gi album, koje su, kao što ćete i sami vide­ti, monu­men­tal­ne – i osta­vlja­ju veli­ki žal za onim što je moglo biti. Hodo­rov­ski je za potre­be ovog izda­nja, koji su Huma­no­i­di obja­vi­li 2010. godi­ne, napi­sao novi epi­log, koji zao­kru­žu­je Galo­ve table, i uz gale­ri­ju Galo­vih nacr­ta, uči­nio ovaj inte­gral veli­kim delom strip­ske epske fan­ta­sti­ke…

ŠER­LOK HOLMS, Sabra­ni i roma­ni pri­če, knji­ga tre­ća (ser Artur Konan Dojl)
cena u knji­ža­ra­ma: 1530 din
cena u pret­pla­ti: 999 din
504 str, c/b, meki povez

Tre­ćom knji­gom, koja sadr­ži 33 pri­če obja­vlje­nih u 3 zbir­ke – Povra­tak Šer­lo­ka Holm­sa, Posled­nji naklon i Arhi­va Šer­lo­ka Holm­sa, zao­kru­žu­je­mo sabra­na dela o naj­po­zna­ti­jem dek­ti­vu svih vre­me­na – tako­zva­ni Kanon Šer­lo­ka Holm­sa, kako se nazi­va ori­gi­nal­ni Doj­lov opus od 4 roma­na i 56 pri­ča, i uz svih 356 ilu­stra­ci­ja Sid­ni­ja Pedže­ta, ori­gi­nal­no obja­vlje­nih u maga­zi­nu Strand – poseb­no bitan ele­me­nat za sve nas stri­pa­dži­je! – i uz tri sjaj­na ese­ja – Vase Pav­ko­vi­ća, Zora­na Ste­fa­no­vi­ća i Davi­da Alba­ha­ri­ja.

Ovo je prva od tri veli­ke stva­ri koje će Makon­do zao­kru­ži­ti u ovoj godi­ni – dru­ge dve su, narav­no, obja­vlji­va­nje celo­kup­nog Len­sa, a zatim i Malog Nema.

pogrebnik_korice-800px diosamante_korice-800px serlok-holms-3_korice-800px