MAKONDO | Orlovi Rima IV
17502
single,single-post,postid-17502,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

23 Mar Orlovi Rima IV

MAKON­DO naja­vlju­je: Orlo­vi Rima IV

Toli­ko išče­ki­va­ni nasta­vak ove epske sage konač­no je tu. Mari­ni opet uspe­va da ispre­ple­te svo­ju pri­ču auten­tič­nim isto­rij­skim doga­đa­ji­ma i lič­no­sti­ma na maj­stor­ski način, a za nje­gov crtež ne tre­ba tro­ši­ti reči. Osim da napo­me­ne­mo da sada, kada su maske pale i u Ger­ma­ni­ji poči­nje da besni rat, Mari­ni dola­zi na polje na kojem se nje­go­vo crtač­ko ume­će naj­ra­sko­šni­je poka­zu­je – na boj­no polje…

Tvr­di povez, u boji, 60 str.
240x320

Cena u kom­ple­tu: 1150 din + ptt tro­ško­vi
Poje­di­nač­na cena: 1250 din + ptt tro­ško­vi
*Cena u knji­ža­ra­ma: 1588 din
Pret­pla­ta tra­je do 25. apri­la.