MAKONDO | Orlovi Rima – knjige I, II i III
17257
single,single-post,postid-17257,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

14 Nov Orlovi Rima – knjige I, IIIII

Nadah­nut likom ger­man­skog prin­ca koji posta­je rim­ski voj­sko­vo­đa, jedan od vode­ćih evrop­skih crta­ča upu­šta se u svoj prvi samo­stal­ni pro­je­kat u kome pot­pi­su­je i sce­na­rio i crtež. I stva­ra nešto zai­sta izu­zet­no.

U ovoj epskoj sagi, Mari­ni će uspe­ti da među auten­tič­ne isto­rij­ske lič­no­sti, doga­đa­je i loka­ci­je, sjaj­no pro­tka dram­ski tok koji će se bavi­ti več­nom temom pri­ja­telj­stva, osli­ka­nom kroz odnos dva glav­na juna­ka – Mar­ka Aure­li­ja Fal­ko­na i Gaja Juli­ja Armi­ni­ja. Poto­nji je, kao što smo nave­li na počet­ku, poslu­žio kao inspi­ra­ci­ja za ovo delo. Isto­ri­ja nije uspe­la da zabe­le­ži sve aspek­te iz živo­ta Erma­na­me­ra, sina kne­za Sig­ma­ra, koji kao dete biva poslat kao talac u Rim gde i dobi­ja pome­nu­to rim­sko ime. Zna se da je bio pod­vrg­nut stro­gom rim­skom obra­zo­va­nju i da je uspeo brzo da napre­du­je na voj­noj lestvi­ci. Upra­vo ove pra­zni­ne koje se javlja­ju u isto­rij­skim spi­si­ma, Mari­ni kori­sti kao sjaj­nu pri­li­ku da pored pri­če o pri­ja­telj­stvu i svim pre­pre­ka­ma na koje ono nai­la­zi, tu doda i osta­le veli­ke teme kao što su lju­bav, osve­ta, izda­ja, rat, uosta­lom sve ono što jed­na ova­kva saga mora da sadr­ži… Isto­rij­ski tok doga­đa­ja vodi ka veli­kom pora­zu Rimlja­na u Teu­to­bur­škoj šumi, ali kojim pute­vi­ma će Mari­ni vodi­ti Armi­ni­ja i Fal­ko­na do tog važnog tre­nut­ka u isto­ri­ji Sta­rog Rima – osta­je nam da uži­va­mo pra­te­ći ih tamo…

Što se tiče crte­ža, tu gre­ške nije moglo biti. Mari­ni je jedan od onih auto­ra koji zai­sta iza­zi­va nepo­de­lje­no divlje­nje i kri­ti­ke i čita­la­ca. Svi kadro­vi albu­ma ovog seri­ja­la jesu mala remek dela. Sve­jed­no da li je reč o pri­zo­ri­ma bita­ka, por­tre­ti­ma, monu­men­tal­nim sli­ka­ma Rima ili sen­zu­al­nim akto­vi­ma žen­skih tela, Mari­ni je jed­no­stav­no mae­stra­lan, i crtač­ki i na pla­nu kolo­ri­sa­nja…

Zato izda­vač­ka kuća „Makon­do“ sa neskri­ve­nim pono­som pred­sta­vlja ovo delo kao prvi seri­jal u biblo­te­ci „Val­ki­re“, koja će ina­če obje­di­nja­va­ti naslo­ve sa tema­ma iz isto­ri­je, mito­lo­gi­je i epske fan­ta­sti­ke. Što se tiče teh­nič­kih poda­ta­ka, albu­mi su u tvr­dom pove­zu sa mat pla­sti­fi­ka­ci­jom, na 60 stra­na, for­ma­ta 240x320, papir je kunst­druk, čak i kva­li­tet­ni­ji od onog u ori­gi­nal­nom izda­nju.