MAKONDO | Ostati normalan
17299
single,single-post,postid-17299,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

30 Nov Ostati normalan

Inte­gral „Osta­ti nor­ma­lan“ sadr­ža­će dva albu­ma dvoj­ca Begbede/Bertran, a reč je o delu koje zai­sta iska­če iz kla­sič­nih šablo­na stri­pa po svim stan­dar­di­ma, tako da nam je ovo izda­nje zapa­lo za oko od prvog tre­nut­ka.
Posto­ji neko­li­ko razlo­ga zbog kojih nam je jako dra­go što obja­vlju­je­mo ovaj strip:

Prvo, možda i naj­za­ni­mlji­vi­je od sve­ga, kako ste vi čita­o­ci sa ovih foru­ma zai­sta odlič­ni pozna­va­o­ci stri­pa, isto kao i naši pri­ja­te­lji iz dru­gih izda­vač­kih kuća, bili smo pri­lič­no izne­na­đe­ni pri­li­kom naja­va na Salo­nu stri­pa i Saj­mu knji­ga da niko od vas nije znao za ovaj strip. Naći jed­no odlič­no delo deve­te umet­no­sti za koje niko od vas nije čuo, to je pra­vi podvig.

Dru­go, rekli smo da „Osta­ti nor­ma­lan“ iska­če iz kla­sič­nih okvi­ra stri­pa. Razlog pre sve­ga leži u sce­na­ri­ju Fre­de­ri­ka Beg­be­dea, veo­ma cenje­nog knji­žev­nog pisca, kome je ovo prvi izlet u medij stri­pa. Knji­žev­ni ele­men­ti su ite­ka­ko vidlji­vi u kon­cep­tu ovog dela, isto kao i naj­če­šći moti­vi Beg­be­do­ve pro­ze, čiji su roma­ni oven­ča­ni mno­gim pre­sti­žnim nagra­da­ma.

Tre­će, i sam Ber­tra­nov crtež nije nešto sva­ki­da­šnje. Više sli­kar­stvom nego strip­skim kadri­ra­njem, on ovde daje novu dimen­zi­ju fra­zi da bi sva­ki kadar ovog stri­pa mogao da bude sli­ka ili poster. Ori­jen­ti­san pre sve­ga na erot­ski strip, Filip Ber­tran je fan­ta­sti­čan izbor crta­ča za brit­ku i gor­ku Beg­be­de­o­vu sati­ru o moder­nom džet setu.

For­mat A4, 100 stra­na, u boji, cena u knji­ža­ra­ma oko 20e­ur. Okvi­ran datum izla­ska – kraj febru­a­ra. Pret­pla­ta uoči obja­vlji­va­nja.

Sve u sve­mu, nakon Bolan­do­vih stri­po­va, Makon­do nasta­vlja jed­nim ured­nič­kim putem koji je poplo­čan čud­nim, poma­lo mrač­nim i neo­bič­nim stri­po­vi­ma, pre sve­ga BD ali i dru­gih evrop­skih ško­la, i koji će od sada biti oli­če­ni u bibli­o­te­ci „Ker­ber“. Prvi naslov u toj bibli­o­te­ci je već naja­vlje­ni inte­gral dela Dina Bata­lje, dru­gi je „Osta­ti nor­ma­lan“, a tre­ći će biti jedan zagu­blje­ni dra­gu­lj nekih od naj­ja­čih ime­na strip indu­stri­je. Ali, o tome kada dođe vre­me, dotle vas osta­vlja­mo da se radu­je­te Batalji/Begbedeu/Bertranu.

A ko zna, možda usle­di i neko nena­ja­vlje­no novo­go­di­šnje izne­na­đe­nje?!