MAKONDO | Stiže Batalja!
17294
single,single-post,postid-17294,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

17 Nov Stiže Batalja!

Dra­gi pri­ja­te­lji,

Pro­šlo je nešto manje od dva mese­ca od kada smo, na Salo­nu stri­pa, naja­vi­li četi­ri nova izda­nja. Dva obe­ća­nja smo već ispu­ni­li. Edi­ci­ja „Liga izu­zet­nih džen­tl­me­na“ je otpo­če­la delom Rober­ta Lui­sa Sti­ven­so­na „Čud­ni slu­čaj dok­to­ra Dže­ki­la i gospo­di­na Haj­da“ koje je ilu­stro­vao Ivi­ca Ste­va­no­vić, a posled­njeg dana beo­grad­skog Saj­ma knji­ga uspe­li smo da pred­sta­vi­mo i kolek­ci­ju krat­kih stri­po­va Bra­ja­na Bolan­da naslo­vlje­nu „Bolan­do­vi stri­po­vi!“ .

MAKON­DO je u među­vre­me­nu zatvo­rio i finan­sij­ske kon­struk­ci­je veza­ne za pre­o­sta­la dva obe­ća­nja, pa vam sa pono­som može­mo i zva­nič­no naja­vi­ti naše sle­de­će strip­sko izda­nje: radi se o inte­gral­nom izda­nju „Fan­ta­stič­nih pri­ča“ Dina Bata­lje (u Fran­cu­skoj izda­tom u tri albu­ma), Veli­ka­na ita­li­jan­skog, evrop­skog i svet­skog stri­pa, u kome ćete na pre­ko 220 stra­na vide­ti Bata­lji­ne adap­ta­ci­je nje­mu omi­lje­nih pri­ča iz žan­ra horo­ra i fan­ta­sti­ke auto­ra poput E. A. Poa, H. F. Lov­kraf­ta, E. T. A. Hof­ma­na, G. Bih­ne­ra, A. Fon Šami­soa, R. L. Sti­ven­so­na, te drev­nih sred­njo­ve­kov­nih legen­di poput one o Gole­mu ili Ple­su mrtvih…

Ovo će biti, koli­ko je nama pozna­to, prvo izda­nje nekog od Bata­lji­nih dela kod nas u for­mi albu­ma (nada­mo se ne i posled­nje). Iza­bra­li smo ova dela jer je po našem mišlje­nju Bata­lja zbog svog pre­po­zna­tlji­vog sti­la upra­vo ovde, u žan­ru horo­ra i fan­ta­sti­ke naj­bo­lji što, nada­mo se, mogu da vam potvr­de i sli­ke koje smo iza­bra­li za ilu­stra­ci­ju ove naja­ve.

O ceni i even­tu­al­noj moguć­no­sti pret­pla­te u nekom od naših nared­nih obra­ća­nja. Uži­vaj­te, jer…

STI­ŽE BATA­LJA!