MAKONDO | Tri nova izdanja!
17311
single,single-post,postid-17311,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

27 Jan Tri nova izdanja!

Dra­gi pri­ja­te­lji,

Poči­nje odbro­ja­va­nje za sle­de­ća tri izda­nja!

 1. Mali Nemo u Zemlji Sno­va, knji­ga prva (1905–1907)
  (u boji, for­mat 240x320, 108 str.)Meki povez:
  Cena u knji­ža­ra­ma: 1555 din
  Cena za pret­pla­tu poje­di­nač­no: 1190 din
  Cena za pret­pla­tu u kom­ple­tu: 999 din
  Tvr­di povez:

  Cena u knji­ža­ra­ma: 2400 din
  Cena za pret­pla­tu poje­di­nač­no: 1750 din
  Cena za pret­pla­tu u kom­ple­tu: 1490 din
 2. Osta­ti nor­ma­lan
  (u boji, A4, 100 str., tvr­di povez)Cena u knji­ža­ra­ma: 2280din
  Cena za pret­pla­tu poje­di­nač­no: 1690 din
  Cena za pret­pla­tu u kom­ple­tu: 1390 din
 3. Dino Bata­lja: Pri­če tajan­stva i mašte
  (c/b, A4, 220 str., tvr­di povez)Cena u knji­ža­ra­ma: 2463 din
  Cena za pret­pla­tu poje­di­nač­no: 1820 din
  Cena za pret­pla­tu u kom­ple­tu: 1590 din

 
Poda­ci o pret­pla­ti:

Upla­ta na račun: 160–370551-43
Svr­ha upla­te: Kom­plet ili poje­di­nač­no /naslov/

Bli­že infor­ma­ci­je na makondo@makondo.rs, ili na neki od tele­fo­na nave­de­nih na našem saj­tu http://www.makondo.rs

Dakle, cena kom­ple­ta izno­si 3979 din sa Nemom u mekom pove­zu, odno­sno 4470 din sa Nemom u tvr­dom pove­zu, i pret­pla­ta za nje­ga tra­je do izla­ska „Malog Nema“ iz štam­pe, što će biti neg­de u febru­a­ru. Ubr­zo zatim, možda tako­đe do kra­ja febru­a­ra, iza­ći će i „Osta­ti nor­ma­lan“, a na kra­ju i Bata­lja.
Dva izda­nja već su pred­sta­vlje­na, to su prva dva inte­gra­la iz bibli­o­te­ke „Ker­ber“: „Pri­če tajan­stva i mašte“ Dina Bata­lje i „Osta­ti nor­ma­lan“ Fre­de­ri­ka Beg­be­dea i Fili­pa Ber­tra­na.
Ono što smo naja­vlji­va­li kao novo­go­di­šnje izne­na­đe­nje jeste prvi tom jed­nog on naj­va­žni­jih, naj­ma­što­vi­ti­jih i naj­lep­ših strip seri­ja­la svih vre­me­na: „Malog Nema“! Ovo je jedan od pro­je­ka­ta zbog kojih je Makon­do i nastao, i na čijoj rea­li­za­ci­ji se radi­lo više od godi­nu dana. No rad na „Malom Nemu“ bio je nei­zmer­no zado­volj­stvo (kao što će vama biti za čita­nje), jer reč je o delu za sva vre­me­na i za sve gene­ra­ci­je.
Ono što je „Mali princ“ u knji­žev­no­sti, to „Mali Nemo“ pred­sta­vlja u deve­toj umet­no­sti. Strip koji je u nedelj­nim tabla­ma izla­zio od 1905. do 1914, a zatim i od 1924. do 1927, po mno­go čemu je bio dale­ko ispred svog vre­me­na, pre sve­ga po sjaj­nom crte­žu svog auto­ra Vin­zo­ra Meke­ja, ali i po svo­joj kon­cep­ci­ji, struk­tu­ri i mno­gim dru­gim ele­men­ti­ma. Danas, nakon više od veka kasni­je, ovaj strip i dalje pred­sta­vlja jed­no od naj­zna­čaj­ni­jih dostig­nu­ća u sve­tu stri­pa, i nje­gov uti­caj sigur­no ćete pre­po­zna­ti u deli­ma goto­vo svih naj­zna­čaj­ni­jih strip stva­ra­la­ca, od Mebi­ju­sa do Nila Gej­ma­na.
Prvi tom, od pred­vi­đe­nih šest, obu­hva­ta peri­od od 1905. do 1907. godi­ne, i sadr­ži i sja­jan esej Zora­na Ste­fa­no­vi­ća, za koji osta­vlja­mo da vam obja­sni feno­men ovog več­nog Meke­jo­vog dela, a mi ćemo za kraj ove naja­ve samo još doda­ti da će ovo delo defi­ni­tiv­no biti prvi strip koji ćemo dati svo­joj deci da pro­či­ta­ju, jer teško da ima lep­ši način da se uđe u čarob­ni svet deve­te umet­no­sti od avan­tu­ra ovog mali­ša­na u Zemlji Sno­va…

Vaš Makon­do