MAKONDO | Vinzor Mekej
17977
page,page-id-17977,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Vinzor Mekej
(Winsor McCay)

(26.09.1867. Spring Lejk, SAD – 26.07.1934. Nju­jork, SAD)

Ubra­ja se u naj­va­žni­je auto­re u isto­ri­ji stri­pa i ani­ma­ci­je. Tvo­rac je remek-dela strip­ske umet­no­sti „Mali Nemo u Zemlji sno­va“ (1905–1926; kod nas Makon­do), te još neko­li­ci­ne stri­po­va u koji­ma je, uz dru­ge pio­ni­re deve­te umet­no­sti, kre­i­rao jezik stri­pa (Lit­tle Sam­my Sne­e­ze, Dre­am of the Rare­bit Fiend…). Uz to, poznat je i po fan­ta­stič­nim ilu­stra­ci­ja­ma i novin­skim edi­to­ri­ja­li­ma, veo­ma popu­lar­nim u vre­me­nu u kojem je stva­rao, kao i po veo­ma važnoj ulo­zi u ranim godi­na­ma crta­nog fil­ma (Ger­tie the Dino­sa­ur je jedan od naj­ra­ni­jih komer­ci­jal­no uspe­šnih crta­nih fil­mo­va, u kojem je Mekej pri­tom isko­ri­stio i teh­ni­ke koje će u ovoj indu­stri­ji kasni­je posta­ti stan­dard). Meke­jev rad uti­cao je na broj­ne umet­ni­ke iz sve­ta stri­pa, fil­ma, ali i nau­ke i knji­žev­no­sti, a uzor je mno­gi­ma i danas.