MAKONDO | Zavirite u „Malog Nema“
17374
single,single-post,postid-17374,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

16 Feb Zavirite u „Malog Nema“

Zavi­ri­te u „Malog Nema“!

Kli­kom na sli­či­ce ispod tek­sta moći ćete da pogle­da­te neko­li­ko stra­ni­ca stri­pa koji je u nedelj­nim tabla­ma izla­zio od 1905. do 1914, a zatim i od 1924. do 1927, po mno­go čemu je bio dale­ko ispred svog vre­me­na, pre sve­ga po sjaj­nom crte­žu svog auto­ra Vin­zo­ra Meke­ja, ali i po svo­joj kon­cep­ci­ji, struk­tu­ri i mno­gim dru­gim ele­men­ti­ma. Danas, nakon više od veka kasni­je, ovaj strip i dalje pred­sta­vlja jed­no od naj­zna­čaj­ni­jih dostig­nu­ća u sve­tu stri­pa, i nje­gov uti­caj sigur­no ćete pre­po­zna­ti u deli­ma goto­vo svih naj­zna­čaj­ni­jih strip stva­ra­la­ca, od Mebi­ju­sa do Nila Gej­ma­na.