MAKONDO | Zdravko Zupan (1950–2015)
17648
single,single-post,postid-17648,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

11 Oct Zdravko Zupan (1950–2015)

Zdrav­ko Zupan (1950–2015)

Pošto­va­ne kole­ge i kole­gi­ni­ce,
Pri­ja­te­lji i lju­bi­te­lji stri­pa,

9. okto­bra 2015., u zemun­skoj bol­ni­ci pre­sta­lo je u 65. godi­ni da kuca srce Zdrav­ka Zupa­na, goro­sta­sa stri­pa, zlat­nog pri­ja­te­lja i duhov­nog oca mno­gi­ma od nas. 
Sla­va mu i bes­kraj­no hva­la za sve div­no i traj­no što nam je nese­bič­no poda­rio.

Datum i mesto sahra­ne obja­vi­će­mo nak­nad­no.

Za Udru­že­nje strip­skih umet­ni­ka Srbi­je
Zoran Ste­fa­no­vić